logo-sociale-alliantie6

Armoe de baas?!

Het perspectief van voedselbanken

armoe de baas‘De gemeente werkt vanuit de vraag waar je recht op hebt. De voedselbank kijkt naar wat iemand nodig heeft.’

Het boek Armoe de baas!? is opgebouwd uit drie delen.
Eerst komen in 'Stemmen van langszij' deelnemers aan het woord. Dit deel geeft een beeld van de dagelijkse werkelijkheid van de mensen die gebruik (moeten) maken van de voedselbank.
In 'Lessen voor sociaal beleid' worden de verschillen tussen de voedselbanken en de verschillende manieren hoe gemeenten er mee omgaan in kaart gebracht.
Tot slot wordt in 'Twijfels' gezocht naar een toekomstgericht perspectief van het verschijnsel voedselbanken. Ongebruikelijke en mogelijk ongemakkelijke vragen worden daarbij niet geschuwd. Het zijn vragen die de maatschappelijke discussie over voedselbanken verder kunnen brengen dan de thema’s waarop het debat zich nu toespitst. Daarover willen we graag in discussie met zoveel mogelijk mensen.

Raf Janssen

Klik hier om dit boek te downloaden als pdf-document.

Nieuws rond schuldenbeleid begin 2017

Met dank aan Martijn Schut

 • Eind 2016 is het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Tweede kamer gestuurd. De nieuwe beslagvrije voet wordt een stuk eenvoudiger, met zoveel mogelijk een vast bedrag per leefsituatie. Mogelijk wordt hij per 1 juli 2017 ingevoerd, conform oorspronkelijke planning. Tot die tijd moeten we het doen met de huidige beslagvrije voet. Bereken hem hier. Let op: niet alle gemeenten berekenen hem op de juiste manier.
 • Naast vereenvoudiging van de beslagvrije voet moeten ook (verbreding van) het Beslagregister, de Vindplaats voor Schulden en de Verwijsindex Schuldhulpverlening ervoor zorgen dat mensen kunnen beschikken over een minimum aan inkomen voor het basale levensonderhoud. Lees meer.
 • Het brede moratorium - al in 2012 ter nadere uitwerking opgenomen in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening - lijkt er nu toch echt te gaan komen. De Raad van State heeft hierover deze week geadviseerd. Daarna gaat het naar de Eerste Kamer; ik verwacht invoering op 1 juli 2017. Zie rubriek moratorium op blog.
 • De gemeente als schuldeiser: op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Fraudewet in werking. De verandering betekent o.a. dat UWV, SVB en gemeenten de hoogte van de boete voor mensen met een uitkering voortaan moeten afstemmen op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene. De Checklist beleidskeuzes bestuurlijke boete geeft een overzicht van de gevolgen van de wetswijziging voor de keuzes die uw gemeente heeft gemaakt.
 • Bestel Quiet500 Magazine over armoede in Nederland. Sinds kort is er ook de Quiet Community en Quiet Kids waarmee je wat kan in het kader van gemeentelijk armoedebeleid. Lees meer.

 • Ook in 2017 verleent het ministerie van SZW subsidie voor projecten rond armoede- en schuldenproblematiek. Deze subsidie is niet bedoeld voor gemeenten. Lees meer.

Toevoeging 16 februari 2017:

 • Op 16 februari is het Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door de Tweede Kamer. Nu gaat het naar de Eerste Kamer. Verwachting is dat de nieuwe beslagvrije voet in werking treedt op 1 januari 2018. Lees hier hoe de nieuwe beslagvrije voet eruit ziet.
 • De campagne Afgelost = Opgelost is ontwikkeld om mensen met financiële problemen te stimuleren vroegtijdig professionele hulp te zoeken. Via www.afgelostisopgelost.nl kun je een gratis toolbox downloaden met campagnemateriaal dat je desgewenst kunt aanpassen aan je eigen organisatie of gemeente.
 • Wat zijn goede alternatieven voor beschermingsbewind? Hoe kunnen gemeenten de stijgende kosten tegengaan? Zie hier de laatste inzichten.
 • In een brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer over diverse onderwerpen van het schuldenbeleid is op p.2 onderaan te lezen dat de beoogde publicatiedatum van het breed wettelijk moratorium 1 maart aanstaande is.

Kiik hier om naar de startpagina van het themadossie 'Een onbemind probleem' te gaan.

 • Vanmorgen is het Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door de Tweede Kamer. Nu gaat het naar de Eerste Kamer. Verwachting is dat de nieuwe beslagvrije voet in werking treedt op 1 januari 2018. Lees hier hoe de nieuwe beslagvrije voet eruit ziet.
 • De campagne Afgelost = Opgelost is ontwikkeld om mensen met financiële problemen te stimuleren vroegtijdig professionele hulp te zoeken. Via www.afgelostisopgelost.nl kun je een gratis toolbox downloaden met campagnemateriaal dat je desgewenst kunt aanpassen aan je eigen organisatie of gemeente.
 • Wat zijn goede alternatieven voor beschermingsbewind? Hoe kunnen gemeenten de stijgende kosten tegengaan? Zie hier de laatste inzichten.
 • Het aantal huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is in 2015 volgens het CBS nagenoeg gelijk gebleven. Maar het aantal huishoudens dat 4 jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen, nam in 2015 toe.
 • In een brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer over diverse onderwerpen van het schuldenbeleid is op p.2 onderaan te lezen dat de beoogde publicatiedatum van het breed wettelijk moratorium 1 maart aanstaande is.

Nieuwsbrief 2017-1 verschenen

De eerste nieuwsbrief van 2017 is verschenen. Het hoofdthema is 'Een onbemind probleem'; over problematische schulden.
Daarnaast onder meer een brief aan alle gemeenten, columns, regionale dagen 'Samen tegen armoede' en nieuwe armoedecijfers van het CBS.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Een Onbemind Probleem

Problematische schulden

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

een onbemind probleemWat zijn de kosten en de baten van de wijze waarop overheden omgaan met mensen die kampen met problematische schulden? De Tweede Kamer en het Kabinet willen graag een antwoord op die vraag. Om zo'n maatschappelijke kosten-baten-analyse (mkba) mogelijk te maken heeft het ministerie van SZW aan de Universiteit van Tilburg (Roel in 't Veld), de KWINK groep (Jakar Westerbeek) en de RebelGroup (Rob Winters) opdracht gegeven een voorstudie te verrichten. Deze is in oktober 2016 verschenen onder de titel 'Een Onbemind Probleem'. In deze voorstudie wordt een schets gegeven het probleem en er worden voorstellen gedaan voor een beleidsalternatief. Veel van de geschetste knelpunten en voorgestelde alternatieven stemmen overeen met constateringen en verbeterpunten die vanuit de praktijk van de hulpverlening zijn en worden aangedragen. Niettemin is het goed dat ze nogmaals op een rij worden gezet. Hieronder een omschrijving van de voornaamste bevindingen van het rapport.

Lees meer

Schuldig - Wie betaalt de rekening?

schuldigVelen zullen erover gehoord hebben of de documentaireserie 'Schuldig' gezien hebben, die Human in november en december 2016 uitzond. Bewoners van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord die het hoofd maar moeilijk boven water kunnen houden, worden gevolgd. Veel anderen die elk op hun eigen manier de strijd aangaan tegen ongeopende rekeningen en een vastgelopen systeem verschijnen ook ten tonele. De serie illustreert veel van wat er in 'Een onbemind probleem' wordt gesignaleerd.

Klik hier om de documentaireserie te bekijken.

Kiik hier om naar de startpagina van het themadossie 'Een onbemind probleem' te gaan.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media