logo-sociale-alliantie6

Themadossier Sociale Coöperaties - het vervolg

In de nieuwsbrief van november bieden wij een vervolg op het themadossier over de opkomst en betekenis van sociale coöperaties. Op dat front is er veel in beweging; genoeg voor een update en een uitbreiding van het dossier.

Klik hier om over de nieuwe ontwikkelingen en documenten te lezen.  

Tussen wil en wet, sociaal ondernemen met een uitkering

Conferentie op 10 februari 2017

Mensen laten meedoen, het benutten van de eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn elementen van de participatiesamenleving die hoog op de agenda staat. Als mensen hieraan zelf vorm en inhoud geven, ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat.

Lees meer

De week van de coöperatieve overheid


Weet u wel dat er iets belangrijks is gebeurd vorige week? Het was iets belangrijks waar geen mannen met slechte kapsels een rol in speelden, er hebben zich geen mensen gemeld die er leed van ondervinden, maar er zijn wel veel mensen die er heel gelukkig van zijn geworden. Kortom, ik geloof dat we dit met recht Goed Nieuws kunnen noemen! Vorige week is namelijk op minimaal twee plekken in Nederland de verhouding tussen burgers en (lokale) overheid veranderd van een hiërarchische naar een horizontale. En als u wilt weten waarom dat voor ons iets is om blij van te worden, lees dan het blog van Karlijn van Arkel.

Lees meer

De kracht van kwetsbaarheid

Over de herontdekking van het sociale en het politieke en over de rol die het opbouwwerk daarbij kan spelen

Klik hier om onderstaand artikel te downloaden als pdf-document (incl. bronnen en voetnoten).

kwetsbaar-2De mens is een kwetsbaar wezen. In die hoedanigheid ligt de kracht om de samenhang te onderkennen tussen gekwetst worden en kwetsen, tussen gekwetsten en kwetsers, tussen achtergesteld worden en achterstellen, tussen achtergestelden en achterstellers, tussen uitgesloten worden en uitsluiten. Het onderkennen van die samenhang is ook de opstap om te ijveren, te pleiten, te vechten voor een zodanige verandering van de verhoudingen tussen beide groepen dat het samenleven van samenlevende mensen beter wordt voor iedereen. De overheid kan daarbij een bemiddelende rol spelen, mits ze haar denken en doen niet langer eenzijdig laat dicteren door de grammatica van de geldeconomie. Het opbouwwerk kan daarbij voor alle partijen – de gekwetsten, de kwetsers, de overheid en de afzijdig betrokkenen – de rol van aanzwengelaar en bemiddelaar spelen, mits het opbouwwerk zich bewust wordt van de eigenheid van het sociale en het politieke. De kracht van kwetsbaarheid kan dan ten volle haar werk doen. Die kracht is nu al werkzaam op velerlei wijzen en velerlei niveaus. Als alle betrokkenen – basisinitiatieven, overheden, maatschappelijke organisaties, welzijnswerk/opbouwwerk – daarvoor meer oor en oog krijgen, kan dat hen en ons allen hel-pen bij het kiezen en vasthouden van een kordatere koers voor het handelen van alledag. Het opbouwwerk wordt dan weer samenlevingsopbouw, collectieven van achtergestelde groepen krijgen betere mogelijkheden zich te emanciperen, ongelijkheid wordt niet langer ontpolitiseerd als een kwestie van eigen verantwoordelijkheid.

Lees meer

Uitwisselingsbijeenkomst

Gesprek tussen sociale coöperaties en anti-armoedegroepen

lucas2Op 21 oktober 2016 vond een ontmoeting plaats tussen mensen uit sociale coöperaties en uit de anti-armoedebeweging. De anti-armoedebeweging maakt een moeilijke tijd door en zoekt opnieuw contact met bewegingen aan de basis en de randen van de samenleving. Anti-armoedegroepen zijn benieuwd naar denkbeelden en ervaringen van initiatieven rond sociale coöperaties. Verslag van een boeiende uitwisseling.

Tijdens de bijeenkomst werd een film vertoond waarin enkele sociale coöperaties vertellen over hun initiatief: Coöperatie Buurtmoeder Catering; De vrije Uitloop; Ons Coöperatief; Lucas Community; Weggeefwinkel; Future of Fame. Mensen actief in een aantal van deze initiatieven vertelden over de werkwijze en de ervaringen in hun coöperatie. Verder kwam aan de orde hoe belangrijk een pand, opdrachten en een Bijzonder Statuut zijn.

Klik hier om een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst te lezen.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media