logo-sociale-alliantie6

Documenten

Landelijk

Brief Sociale Alliantie aan Kamer over knelpunten armoedebeleid

Najaarsactie 2016

De Sociale Alliantie heeft de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd om aandacht te vragen voor knelpunten rond armoede, bij de behandeling van de begroting 2017 van SZW.

Rond de volgende hoofdpunten wordt aangegeven waar de zorgen liggen en welke voorstellen de Sociale Alliantie doet:

 1. Een leefbaar inkomen
 2. Effectiever én socialer schuldenbeleid
 3. Integraal armoedebeleid
 4. Voor- en naschoolse opvang voor ieder kind
 5. Werkende armen

Klik hier om de brief te downloaden.

Verbeterpunten schuldhulpverlening

Najaarsactie 2015

De Sociale Alliantie signaleert een toenemende omvang en intensiteit van problematische schulden. En concludeert dat voor een effectievere hulpverlening de regelgeving moet worden aangepast, landelijk en lokaal. Met het oog op een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer heeft de Sociale Alliantie op 21 september 2015 enkele verbetervoorstellen gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie SZW. Met de achterban zijn de voorstellen voorbereid en vervolgens besproken in de AllianiteRaad van 14 oktober. De fractiespecialisten in de Tweede Kamer zijn benaderd om met de Sociale Alliantie in gesprek te gaan over de voorstellen.

Klik hier om de verbetervoorstellen te downloaden.

Projectplan 2015-2017: De kracht van verbinden en versterken

Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking tussen mensen (sociale coöperaties) en er komen burgerinitiatieven of (nieuwe) vormen van publiek private samenwerking. Kenmerk van veel initiatieven is dat zij lokaal steunen op een aantal enthousiaste vrijwilligers en de verbinding missen met de regio of het landelijke niveau. De potentie van dergelijke initiatieven van onderop blijft vaak steken op lokaal niveau. De kunst is om deze initiatieven te ondersteunen en te verspreiden. Hieraan wil dit project van de Sociale Alliantie een actieve bijdrage leveren. Als geen ander kan de Sociale Alliantie de rol van landelijke verbinder vervullen, omdat zij de expertise, relaties en toegang tot groepen van de afzonderlijke organisaties in het netwerk kan benutten.

Klik hier om het projectplan te downloaden.

Overleg bewindspersoon

Jaarlijks voert de Sociale Alliantie één of twee gesprekken met de verantwoordelijke bewindspersoon. Ter voorbereiding van dit overleg maakt de Alliantie een voorstellenbrief. Van het overleg wordt telkens een verslag gemaakt.

 • Op 24 februari 2015 vond een overleg plaats met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  Klik hier voor een verslag.
 • Op 17 juni 2014 vond er een gesprek plaats met Jetta Klijnsma. Voor dit overleg is een voorstellenbrief gemaakt. Een verslag volgt later.
  Klik hier voor de voorstellenbrief.

Aanpak 2015 - Werkprogramma van de Sociale Alliantie

Ondanks de geringe financiële en organisatorische middelen blijft de Sociale Alliantie in 2015 actief als landelijk netwerk voor een samenleving zonder armoede. Er worden inhoudelijk inspirerende en vernieuwende bijdragen geleverd aan het maatschappelijk debat rond verarming, verrijking en verschulding.
Klik hier om er meer over te lezen.

Reactie op concept NHP 2014

De jaarlijkse voortgang op de EU2020 doelstellingen is gepubliceerd in het NHP (Nationaal Hervormingsprogramma) 2014. De Sociale Alliantie schreef eerder haar reactie bij paragraaf 4.5 over de armoededoelstelling. Ook de Nationale Sociale Rapportage 2014 is nu beschikbaar.

Reactie op Maatregelen WWB

Op 28 november 2013 schoof de Alliantie aan bij rondetafelgesprekken over de Wet maatregelen WWB. Op verzoek van het ministerie heeft de Sociale Alliantie haar inbreng verwoord in een commentaar.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media