logo-sociale-alliantie6

Wie zijn wij?

De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid - ook kortweg Sociale Alliantie genoemd - is een initiatief van de vakbeweging, de kerken, de humanisten en uitkeringsgerechtigden. Het samenwerkingsverband begon in 2000 en is doorgegroeid naar een netwerkorganisatie waaraan ruim vijftig landelijke, regionale en plaatselijke organisaties en groepen deelnemen. Samen strijden zij voor een samenleving zonder armoede.

Missie

De gezamenlijk missie - kernachtig samengevat 'voor een samenleving zonder armoede' - is uitgewerkt in een vijftal manifesten:

Voorzitterschap

Het voorzitterschap van de Sociale Alliantie rouleert. Vanaf begin 2018 vervult Kitty de Jong, bestuurslid van FNV, voor twee jaar het voorzitterschap.
Zij nam het voorzitterschap over van  Willem Jelle Berg, vice-voorzitter van vakcentrale CNV.
Klik hier om te lezen wat haar hoog zit en wat zij met de alliantie wil aanpakken de komende tijd.

Verbindend netwerk

De Sociale Alliantie is een thematisch netwerk: er wordt in een open en flexibele structuur samengewerkt op basis van gezamenlijk geformuleerde centrale thema's. Vertrekpunt zijn de eigen activiteiten die de afzonderlijke organisaties ontwikkelen ten aanzien van de brede maatschappelijke problematiek van verarming en verrijking. De meerwaarde van de Sociale Alliantie is dat ze deze afzonderlijke activiteiten thematisch met elkaar verbindt.

Bijdragen

Het werk van de Alliantie wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de deelnemende (grotere) organisaties. Daarnaast ontvangt de Alliantie een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via de commissie PIN.

 

logo cnvlogo cordaidlogo fnvlogo humanitas  logo iederin   logo kia  logo rvk  logo urgent

Afdrukken

Welkom

De Sociale Alliantie is een thematisch netwerk: er wordt in een open en flexibele structuur samengewerkt op basis van gezamenlijk geformuleerde centrale thema’s. Vertrekpunt zijn de eigen activiteiten die de afzonderlijke organisaties ontwikkelen ten aanzien van de brede maatschappelijke problematiek van verarming en verrijking. De meerwaarde van de Sociale Alliantie is dat ze deze afzonderlijke activiteiten thematisch met elkaar verbindt.

Voorzitter

Het voorzitterschap van de Sociale Alliantie rouleert. Vanaf begin 2018 vervult Kitty de Jong, bestuurslid van FNV, het voorzitterschap.
Zij nam het voorzitterschap over van  Willem Jelle Berg, vice-voorzitter van vakcentrale CNV.

Agenda 2014

 • 4 september Agendacommissie
 • Alliantiedagen
 • 10 oktober Rotterdam
 • 31 oktober Roermond
 • 5 november Beilen
 • 14 november Friesland
 • 27 november Agendacommissie
 • Gesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma (najaar)

 

 

Afdrukken

Wat mensen overkomt

De sociale Alliantie wil graag ervaringsverhalen van mensen in armoede onder de aandacht brengen. Verhalen van mensen van vlees en bloed zijn minstens zo belangrijk als cijfers en feiten over armoede in Nederland.

U vindt hier de volgende verhalen:

Wanneer u ervaringsverhalen kent of zelf uw verhaal wilt delen, laat het ons dan weten.
Stuur ons een mail via het contactformulier

Afdrukken

Documenten

Landelijk

Brief Sociale Alliantie aan Kamer over knelpunten armoedebeleid

Najaarsactie 2016

De Sociale Alliantie heeft de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd om aandacht te vragen voor knelpunten rond armoede, bij de behandeling van de begroting 2017 van SZW.

Rond de volgende hoofdpunten wordt aangegeven waar de zorgen liggen en welke voorstellen de Sociale Alliantie doet:

 1. Een leefbaar inkomen
 2. Effectiever én socialer schuldenbeleid
 3. Integraal armoedebeleid
 4. Voor- en naschoolse opvang voor ieder kind
 5. Werkende armen

Klik hier om de brief te downloaden.

Verbeterpunten schuldhulpverlening

Najaarsactie 2015

De Sociale Alliantie signaleert een toenemende omvang en intensiteit van problematische schulden. En concludeert dat voor een effectievere hulpverlening de regelgeving moet worden aangepast, landelijk en lokaal. Met het oog op een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer heeft de Sociale Alliantie op 21 september 2015 enkele verbetervoorstellen gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie SZW. Met de achterban zijn de voorstellen voorbereid en vervolgens besproken in de AllianiteRaad van 14 oktober. De fractiespecialisten in de Tweede Kamer zijn benaderd om met de Sociale Alliantie in gesprek te gaan over de voorstellen.

Klik hier om de verbetervoorstellen te downloaden.

Projectplan 2015-2017: De kracht van verbinden en versterken

Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking tussen mensen (sociale coöperaties) en er komen burgerinitiatieven of (nieuwe) vormen van publiek private samenwerking. Kenmerk van veel initiatieven is dat zij lokaal steunen op een aantal enthousiaste vrijwilligers en de verbinding missen met de regio of het landelijke niveau. De potentie van dergelijke initiatieven van onderop blijft vaak steken op lokaal niveau. De kunst is om deze initiatieven te ondersteunen en te verspreiden. Hieraan wil dit project van de Sociale Alliantie een actieve bijdrage leveren. Als geen ander kan de Sociale Alliantie de rol van landelijke verbinder vervullen, omdat zij de expertise, relaties en toegang tot groepen van de afzonderlijke organisaties in het netwerk kan benutten.

Klik hier om het projectplan te downloaden.

Overleg bewindspersoon

Jaarlijks voert de Sociale Alliantie één of twee gesprekken met de verantwoordelijke bewindspersoon. Ter voorbereiding van dit overleg maakt de Alliantie een voorstellenbrief. Van het overleg wordt telkens een verslag gemaakt.

 • Op 24 februari 2015 vond een overleg plaats met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  Klik hier voor een verslag.
 • Op 17 juni 2014 vond er een gesprek plaats met Jetta Klijnsma. Voor dit overleg is een voorstellenbrief gemaakt. Een verslag volgt later.
  Klik hier voor de voorstellenbrief.

Aanpak 2015 - Werkprogramma van de Sociale Alliantie

Ondanks de geringe financiële en organisatorische middelen blijft de Sociale Alliantie in 2015 actief als landelijk netwerk voor een samenleving zonder armoede. Er worden inhoudelijk inspirerende en vernieuwende bijdragen geleverd aan het maatschappelijk debat rond verarming, verrijking en verschulding.
Klik hier om er meer over te lezen.

Reactie op concept NHP 2014

De jaarlijkse voortgang op de EU2020 doelstellingen is gepubliceerd in het NHP (Nationaal Hervormingsprogramma) 2014. De Sociale Alliantie schreef eerder haar reactie bij paragraaf 4.5 over de armoededoelstelling. Ook de Nationale Sociale Rapportage 2014 is nu beschikbaar.

Reactie op Maatregelen WWB

Op 28 november 2013 schoof de Alliantie aan bij rondetafelgesprekken over de Wet maatregelen WWB. Op verzoek van het ministerie heeft de Sociale Alliantie haar inbreng verwoord in een commentaar.

Afdrukken

Lokale aanpak

Nederland kent een enorm scala aan initiatieven van mensen, groepen en organisaties die de samenleving een socialer gezicht willen geven. Initiatieven van onderlinge hulp, van samenwerking, van protest tegen sociale misstanden. In een bestel waarin steeds meer is gedecentraliseerd naar gemeenten worden lokale initiatieven en beïnvloeding van gemeentelijk beleid steeds belangrijker.

De anti-armoedebeweging kan inspiratie putten uit de initiatieven die overal opbloeien. Daarom laten we in deze rubriek van de website voorbeelden zien. Klik op onderstaande artikelen om er meer over te weten te komen:

Afdrukken

Laat je niet gek maken

Whocares (Een wereld van verschilmakers) heeft een site waarop de nodige relativeringen te vinden zijn over vluchtelingen en hun vermeende bedreiging van o.m. onze welvaart.
We laten hier een paar treffende afbeeldingen/cijfers zien waarmee de beeldvorming rond vluchtelingen in perspectief gezet wordt. Meer posters en filmpjes zijn te vinden op de website whocares.me.

laatjenietgekmaken-1

laatjenietgekmaken-2

laatjenietgekmaken-3

laatjenietgekmaken-4

Afdrukken

Genadebrood

De onstuitbare opmars van de voedselbank

genadebroodPeter Verschuren werkte in Groningen bij de sociale dienst en later als gemeenteraadslid wethouder voor de SP en maakte de opkomst van de voedselbank mee. Is een voedselbank een mooie voorziening voor mensen die het niet zo breed hebben? Of een stimulans voor de overheid om de ondersteuning van mensen aan de onderkant van de samenleving verder in te perken?

Het pro en contra van de voedselbank

Verschuren volgt in dit boek het pro en contra van de voedselbank op de voet en interviewt alle betrokkenen: de voorzitter, de klanten, de oprichters, de sympathisanten, de politici, de gemeenten, de vereniging, de inkomensconsulent, de activist, onder wie de oprichters van de eerste voedselbank in Rotterdam, vrijwilligers, klanten, staatssecretaris Jetta Klijnsma, ambassadeur René Froger en Raf Janssen. Gaat het bij de voedselbank om noodzaak of liefdadigheid? Hoe gaat men in het buitenland met zoiets als de voedselbank om? Hij eindigt met de constatering "dat de worsteling blijft".

Cijfers over 2014

Begin van deze eeuw begon het echtpaar Sies in Rotterdam groenten en brood te brengen naar gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Hun initiatief ontwikkelde zich in 2002 tot de eerste voedselbank in Nederland. Twaalf jaar later, in oktober 2014, meldde de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland de toetreding van nummertje 157, zijnde de voedsel-bank van Raalte. Over het jaar 2014 schrijft voedselbank Nederland: "Gezamenlijk hielpen de 157 voedselbanken 94.000 mensen. Het aantal personen dat voedselhulp ontving, steeg daarmee met 11% ten opzichte van 2013. Het betreft een autonome groei; de toekennings-criteria om in aanmerking te komen voor een pakket werden niet verhoogd. Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers. Op dit moment staan 10.000 mensen klaar om de armsten in de maatschappij van noodhulp te voorzien. Een steekproefsgewijze analyse van het klantenbestand toont aan dat meer dan de helft van de klanten binnen een jaar weer weg is. Ze zijn dan weer in staat om zelfstandig in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Minder dan een kwart maakt de maximale termijn van drie jaar vol. Voedselbanken spannen zich in om hun klanten de weg te wijzen naar relevante instanties in de gemeente die klanten ondersteunen hun leven weer op orde te krijgen. Uit de klantenanalyse blijkt ook dat ruim 40% van de gebruikers jonger is dan 18 jaar. Dat wil zeggen dat 37.600 kinderen voor hun voeding afhankelijk zijn van de voedselbank. 55% van de aanvragers van een voedselpakket is vrouw. 32% van de huishoudens die klant zijn, betreffen eenoudergezinnen. Alleen het seg-ment alleenstaanden is groter: 40% ." (www.voedselbankennederland.nl)

De Groningse voorzitter Ulfert Molenhuis

Verschuren signaleert in de korte beschrijving van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat hoe het denken over de uitkeringsgerechtigde wijzigde in de loop der jaren. Van slachtoffers van o.a. economische of andere omstandigheden werden ze uiteindelijk gezien als kostenpost en uitvreters. Hij kan over de voedselbank schrijven vanuit eigen ervaring. Ruim zeven maanden heeft hij als vrijwilliger gewerkt bij de voedselbank in Groningen.
Zo kan hij ook gemakkelijk in gesprek komen met Ulfert Molenhuis, sinds februari 2013 de voorzitter. De missie van Ulfert is om de voedselbank overbodig te maken, maar na enige maanden verlegt hij het doel van vijf naar tien jaar. "Armoede beheerst je hele geest, je hele leven. Je wordt volledig in beslag genomen door die nieuwe rekening, door de vraag wat je vanavond moet eten. Afspraken vergeet je, of je komt ze niet na. De bandbreedte van het functioneren van iemand die leeft in armoede is zo beperkt. Het gaat om overleven op de korte termijn. Mijn visie is dat we die bandbreedte kunnen vergroten door betere voedselpakketten en kleding te geven. Hoe minder mensen zich zorgen hoeven te maken over hun eten en kleding, hoe meer ze kunnen." Volgens Ulfert heeft het uitgangspunt van de bijstandswet dat ondersteuning voor mensen in nood geen gunst is maar een recht "niet geholpen om mensen uit de armoede te houden". "En ik zie grote negatieve effecten van de individualisering die in de jaren zeventig is begonnen."

Activist Raf Janssen

Raf Janssen is decennialang een van de drijvende krachten in de anti-armoedebeweging. Hij is secretaris van de Sociale Alliantie en wethouder sociale zaken van de gemeente Peel en Maas. Hij is mede-auteur van het boek Armoe de baas? uit 2008. Volgens Raf Janssen is de samenleving grondig veranderd tussen 1970 en nu. "In de jaren zeventig was de staat de regisseur van het economisch beleid. Dat werd ook geaccepteerd door werkgevers en werk-nemers. We moeten de markt temmen, heette het toen. En iedereen, tot en met de VVD, was het daarmee eens. Nu is de overheid geen regisseur meer, maar een dienstknecht van de markt en heeft ze niet langer de positie om de sociale verworvenheden overeind te houden. Als je je hoop vestigt op de overheid, vraag je om ingrijpen van degene die dat niet meer kan." "In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waren we bezig de samenleving te verbeteren. Nu zijn we bezig de mensen te verbeteren, dat wil zeggen, ze zo te maken dat ze functioneren in een systeem dat allerminst sociaal is. Het emancipatiestreven, het streven naar vooruitgang, is geïndividualiseerd.... We kunnen niet terug naar vroeger. Je kunt de geschiedenis niet uitvlakken. Beter is om de verworvenheden van die vermaledijde individualisering mee te nemen naar het nieuwe tijdperk." Zo zijn de voedselbanken het symbool geworden van allerlei dubbelheden. "Het is zowel terug naar de caritas, als een nieuwe vorm van solidariteit. Het streven is ze overbodig te maken, maar ze ontwikkelen zich tot een steeds groter bedrijf; ze zijn vermaledijde instellingen, maar wel met ook positieve kanten: het tegengaan van verspilling, de voedseltuinen die in steeds meer steden rond de voedselbank aangelegd worden waar mensen zelf groenten telen, de contacten die voedsel-banken hebben met mensen die het vertrouwen in officiële instanties verloren hebben. En ook de ontmoetingsfunctie: het is een plek waar klanten sociale contacten kunnen opdoen."

Een prettig lezend en informatief boek

'Genadebrood, de onstuitbare opmars van de voedselbank' is het eerste boek met een breed overzicht van voor- en nadelen van de voedselbank en schetst de geschiedenis van de op-komst van de voedselbanken in Nederland. Het onderwerp zal de komende tijd actueel blij-ven. Bij het grote publiek is niet veel bekend over hoe het er echt aan toe gaat bij een voedselbank: dit boek geeft alle feiten. Ook bevat het boek een fotoreportage over de dagelijkse gang van zaken binnen een voedselbank.

Peter Verschuren, Genadebrood. De onstuitbare opmars van de voedselbank; ISBN 97890 5452 2973, 140 pagina's, geïllustreerd, € 13,90. Zie ook www.uitgeverijpassage.nl. De opbrengsten van het boek zullen in het geheel ten bate zijn van de voedselbanken:
Klik hier om het te bestellen.

Hub Crijns, directeur van landelijk bureau DISK

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media