logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2016-6

19 september 2016

Thema: Sociale coöperaties


Thema: Sociale coöperaties

Sociale coöperaties - De kracht van verbinden en versterken

Logo Initiatie.nu

De Sociale Alliantie ondersteunt basisinitiatieven rond sociale coöperaties en roept anti-armoedegroepen op om hier bewegingsvol bij stil te staan en liefst aan te haken met eigen activiteiten. Zie www.initiatief.nu.

In een sociale coöperatie ontplooien mensen in kwetsbare posities sámen activiteiten om zélf redzamer te worden. Maar… wat betekent dat nou eigenlijk precies? Wat is een sociale coöperatie en wat wil dat zeggen: sámen zélf redzamer worden? Rond deze vragen heeft de Sociale Alliantie een tweejarig project opgezet. Dit thema-dossier bevat een tussentijds verslag van dit project.

Klik hier om naar de overzichtspagina van dit thema-dossier te gaan.

Ga naar boven

Samen werken aan bestaanszekerheid

Samenwerking

Voor het project 'Sociale Coöperaties: De kracht van verbinden en versterken', is een basisdocument opgesteld. Daarin is uiteengezet vanuit welke invalshoek en met welke intenties de Sociale Alliantie samen met enkele sociale coöperaties een project heeft opgezet om het denken en doen van sociale coöperaties meer handen en voeten te geven en een bredere maatschappelijke bekendheid.
Sociale coöperaties zoeken naar nieuwe normen en vormen voor bestaanszekerheid. Voor deelnemers zelf en voor de maatschappij als geheel. Dit document schetst kort enkele achtergronden en intenties.

Klik hier om dit document te lezen.

Ga naar boven

Drie voorbeelden van Sociale Coöperaties

Lucas Community

Het project 'Sociale Coöperaties: de kracht van verbinden en versterken' wordt door de Sociale Alliantie uitgevoerd in nauwe samenwerking met drie basisinitiatieven: de Lucas Community (Amsterdam), de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier (Amersfoort) en de Coöperatie De Vrije Uitloop (Breda). Dit zijn drie praktijkvoorbeelden van sociale coöperaties.

Klik hier om er meer over te lezen.

Ga naar boven

Bijzonder Statuut voor sociale coöperaties

Bijzonder Statuut

Het Bijzonder Statuut is een instrument voor maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op de uitvoering van publieke taken. Deze initiatieven bewegen zich op het grensvlak tussen privaatrecht en publiekrecht. Om conflicten en teleurstellingen te voorkomen en om constructief in gesprek te gaan met strategische partners, waaronder overheidsorganisaties, zijn extra waarborgen nodig om een begaanbaar pad te vinden in het nieuwe land tussen het private en het publieke domein. Het Bijzonder Statuut maakt die extra waarborgen mogelijk.

klik hier om kennis te nemen van achtergrond, doel, inhoud en werking van het Bijzonder Statuut

Ga naar boven

Het perspectief van sociale coöperaties

Drie brillen

Overal in het land komen sociale coöperaties op. Wat is de verhouding tussen deze coöperaties en de anti-armoedebeweging? Het antwoord op deze vraag hangt af van de bril die je opzet om naar sociale coöperaties te kijken. Lees het verhaal van de drie brillen en poets daarmee jouw eigen brillenglazen op.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Uitwisselingsbijeenkomsten 21 oktober en 15 november

Gesprek tussen sociale coöperaties en anti-armoedegroepen.

Komt u ook?

Sociale coöperaties en anti-armoedegroepen ondersteunen mensen met weinig inkomen en weinig kansen in de samenleving om zelf omstandigheden te creëren die hen in staat stellen om mee te doen in de samenleving, om zelfvertrouwen te herwinnen en om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. De Sociale Alliantie vindt het van belang dat vertegenwoordigers uit beide initiatieven ervaringen en denkbeelden uitwisselen. Daartoe worden twee bijeenkomsten georganiseerd, op 21 oktober en 15 november.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Nieuwsbrief 2016-4 verschenen

Twee columns, drie nieuwsberichten en een themadossier. Dat is de inhoud van de juni-nieuwsbrief van dit jaar.
In het themadossier een aantal pittige beschouwingen waarin de gangbare economie, die geld, winst en markt centraal stelt, onder kritiek wordt gesteld. Stevige, maar boeiende kost.
Al met al een mooi zomerbulletin!

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Nieuwsbrief 2016-4

16 juni 2016

In deze nieuwsbrief:


Column: Op weg naar een sociaal duurzame samenleving

Willem Jelle Berg

CNV-bestuurder Willem Jelle Berg sprak op een FNV-bijeenkomst over sociale duurzaamheid. "Meer dan eens roepen we Den Haag op om te komen tot een meer rechtvaardig inkomensbeleid. We roepen op om iets te doen aan inkomens die steeds verder uiteenlopen. En we roepen dat het sociaal minimum omhoog moet naar een niveau dat mensen in staat stelt als volwaardige burger deel te nemen aan de samenleving. (...) Als we nu eens afspreken dat alle politieke partijen dit opnemen in het verkiezingsprogram?"

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven


Column: Voetballen met twee keepers in de goal

Voetballen met twee keepers

Raf Janssen bepleit het betrekken van gemeenschapsinitiatieven bij het gemeentelijk beleid van transitie en transformatie op het gebied van jeugdhulp, werk en inkomen, zorg en ondersteuning voor ouderen en zieken.

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven


Thema: Alternatieven voor de huidige economie

Alvernatieven voor de huidige economie

 

alternatieven-kleinIn dit themadossier een aantal pittige beschouwingen waarin de gangbare economie, die geld, winst en markt centraal stelt, onder kritiek wordt gesteld. Stevige, maar boeiende kost. Een mooi zomerbulletin!

Klik hier om naar de startpagina van het dossier te gaan.

Het dossier bestaat uit de volgende onderdelen:

Begrippen die horen bij een andere economie

scrable-klein

Om een maatschappij te krijgen zonder armoede is een andere economie nodig. Voor het ontwikkelen van die andere economie is het nodig terug te grijpen op begrippen die gevoed worden door een economisch denken dat uitgaat van een breder economiebegrip dan het smalle economiebegrip dat leidend is geworden in de huidige geldeconomie. Raf Janssen zet een aantal begrippen naast/tegenover elkaar.

Klik hier om meer te lezen.

Armoede en vooruitgang

wilkinson-kleinhenry-george-klein

Dit artikel gaat over twee vergeten studies over armoede die niet de armen centraal stellen, maar de samenleving waarin de armen moeten zien te overleven. Herlezen van deze studies van Henry George en Richard Wilkinson kan het maatschappelijk debat over armoede verruimen.

Klik hier om meer te lezen.

Dé economie?

taart

Veelal spreken we over 'de economie' alsof er maar een soort economie zou bestaan. Hub Crijns maakt duidelijk dat er verschillende economische deelsystemen zijn. Elk van deze deelsystemen heeft zijn eigen normen en vormen, zijn eigen taal en waarde. De economie van de markt en het geld hebben de andere economieën naar de achtergrond gedrongen. Het is dringend noodzakelijk de vraag onder ogen te zien of het denken en doen van andere economische deelsystemen wat sterker op de voorgrond geplaatst moet worden.

Klik hier om meer te lezen.

Vergeten vragen vergeten-vragen-klein

Economie is een sociaal gebeuren waarbij het welzijn van de gemeenschap in zijn geheel op de voorgrond staat. De rijken moeten hun rijkdom inzetten voor de armen.
Dat zijn gedachten die haaks staan op het economisch denken dat de laatste decennia de overhand heeft gekregen.
Benieuwd naar de persoon van wie deze uitspraken afkomstig zijn? Je kunt het aan de weet komen door het boek van Roelf Haan over ‘Vergeten vragen’ te lezen. Zie de bespreking die Trinus Hoekstra gemaakt heeft van dit boek.

Klik hier om de boekbespreking te lezen.

Deeleconomie

delen-klein

In de deeleconomie laten consumenten elkaar gebruik maken van hun onderbenutte consumptiegoederen, zoals auto's, huizen en gereedschap. De voordelen van deelplatforms zoals Airbnb zijn te groot om het verbieden ervan te rechtvaardigen. Dat hoeft ook niet: door er duidelijk regels aan te stellen en deze ook te handhaven, zijn dergelijke initiatieven te integreren in de rest van de economie. Dit stellen Koen Frenken, Toon Meelen, Martijn Arets en Pieter van de Glind.

Klik hier om meer te lezen.

Rendement van geluk

happy-klein

Nu de crisis op zijn eind lijkt te lopen, tekent zich een nieuwe economische moraal af.
Woorden als maatschappelijk betekenis, welzijn en geluk spelen weer een rol. Steeds meer mensen zijn niet in de eerste plaats uit op geld verdienen, maar op werk met maatschappelijke betekenis. Een groot aantal economen en schrijvers noemt deze ontwikkeling de 'betekeniseconomie'.
De VPRO zond dit voorjaar een documentaire uit over deze nieuwe onderstroom.

Klik hier om het programma te bekijken.

Ga naar boven


Meer dan 400.000 kinderen groeien op in armoede

Kinderen en armoede

In 2014 groeiden 421 duizend minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Dit komt neer op 12 procent. 131 duizend minderjarige kinderen leefden al vier jaar of langer in een huishouden met een laag inkomen. Het CBS kwam met deze cijfers op 9 mei 2016.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Geven in Nederland

 

Geven in Nederland

Ondanks de economische crisis en een dalend vertrouwen in de sector van de 'goede doelen' zijn Nederlanders niet minder gaan geven aan deze organisaties. Na een lange periode van groei sinds 2005, en een daling in 2011, is er sinds 2011 een toename van 12,3% in het geefgedrag. Dat is de verrassend uitkomst van het onderzoek ‘Geven in Nederland 2015’.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Here to Support wint Ab Harrewijn Prijs

 

Here to Support wint Ab harrewijn Prijs 2016

De Ab Harrewijn Prijs 2016 gaat naar de stichting Here to Support Amsterdam. De bekendmaking vond plaats op vrijdag 13 mei in de Pauluskerk te Rotterdam.De organisatie won hiermee een bedrag van 5.000 euro.
Here to Support geeft educatieve en culturele ondersteuning aan vluchtelingen die geen verblijfsvergunning in Nederland krijgen, maar ook niet kunnen worden uitgezet. De organisatie verstrekt geen humanitaire zorg, maar richt zich op het zichtbaar, hoorbaar en weerbaar maken van deze groep vluchtelingen. Essentieel is de ervaring van enige controle over het eigen leven.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Participatiedag Ieder(in)

Hoe kunt u de uitvoering van de Participatiewet beïnvloeden?

Hoe kunt u de uitvoering van de Participatiewet beïnvloeden?
Hoe kunnen cliënten de uitvoering van de Participatiewet beïnvloeden? 
De Participatiedag is op 9 juni 2016, van 10.00 tot 15.00 uur, en gaat over belangenbehartiging rond de Participatiewet.

Klik hier om meer te lezen.

Nieuwsbrief 2016-3

21 april 2016

In deze nieuwsbrief:


Column: De vijf krachten van de decentralisatie

Raf Janssen

Voor een krachtige positionering van het lokale armoedebeleid is het van belang per gemeente in kaart te brengen welke partijen een rol spelen bij het proces van decentralisatie en welke rol dat is. Door die in kaart te brengen kunnen alle spelers meer bewust een positie kiezen in het veranderingsproces dat ze zelf mee gestalte geven en dat mogelijk leidt tot een samenleving die losser staat van overheid en markt.

Lees deze column van Raf Janssen >

Ga naar boven


Voorjaarsactie: Lokale bijdragen aan de strijd tegen armoede

Voorjaarsactie

De Sociale Alliantie biedt plaatselijke groepen en gemeenteraadsleden materiaal aan om de gemeente te stimuleren een goed armoedebeleid te voeren.
Rond vier speerpunten worden beleidsaanbevelingen gedaan en worden vragen gesteld om meer inzicht in het beleid te krijgen.

Doe mee aan deze actie!
Benader gemeenteraadsleden in uw woonplaats

Plaatselijke groepen kunnen gebruik maken van de volgende documenten:

Klik hier voor meer informatie.

Laat ons weten tot welke reacties de vragen leiden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven


Steun opleiding ervaringsdeskundigen

'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ (Edasu) vraagt steun voor de subsidieaanvraag van de landelijke werkgroep ‘Opleiding voor Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’

U kunt uw steunbetuiging richten aan:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Uw organisatienaam, naam en mailadres o.v.v. Steun Edasu is voldoende. 

Lees alle achtergronden >

Ga naar boven


1 mei: Dag van de Echte banen

1 mei 2016

Op de Dag van de Arbeid organiseert de FNV een manifestatie in Amsterdam.

Klik hier om meer te lezen over het progrmamma en gratis vervoer.

Ga naar boven


13 mei: Uitreiking Ab Harrewijn Prijs

Ab Harrewijn Prijs

Op 13 mei vindt vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk in Rotterdam de uitreiking plaats van de Ab Harrewijn Prijs.

Lees meer over o.a. de genomineerden.

Ga naar boven


logo armoede live

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media