logo-sociale-alliantie6

Brief Sociale Alliantie aan Kamer over knelpunten armoedebeleid

De Sociale Alliantie heeft de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd om aandacht te vragen voor knelpunten rond armoede, bij de behandeling van de begroting 2017 van SZW.

 Rond de volgende hoofdpunten wordt aangegeven waar de zorgen liggen en welke voorstellen de Sociale Alliantie doet:   

  1. Een leefbaar inkomen
  2. Effectiever én socialer schuldenbeleid
  3. Integraal armoedebeleid
  4. Voor- en naschoolse opvang voor ieder kind
  5. Werkende armen

Op deze terreinen doet de Alliantie 8 voorstellen:

Voorstel 1
De Sociale Alliantie spreekt de landelijke overheid aan op haar beschavingsplicht om het sociaal minimum te verhogen naar een niveau dat hoog genoeg is om er fatsoenlijk van te kunnen leven, zonder dat lokale overheden, particuliere fondsen of kerken genoodzaakt zijn allerhande noodverbanden aan te leggen.

Voorstel 2
De Sociale Alliantie wil dat de procedures rond schulden worden verkort en dat mensen eerder worden toegelaten tot de WSNP.

Voorstel 3
De Sociale Alliantie wil meer aandacht voor preventie van schulden.

Voorstel 4
De Sociale Alliantie dringt erop aan dat armoedebestrijding als vast onderdeel ingebed is in beleidsterreinen die betrekking hebben op sociale grondrechten. De verwerkelijking van die rechten moet verhinderen dat armoede ontstaat en bevorderen dat nog aanwezige armoede wordt opgeruimd. Elk beleidsvoorstel moet worden getoetst op zijn armoedebestrijdende werking.

Voorstel 5
De inbreng van eigen ervaringen van mensen die in situaties van armoede verkeren kan niet worden gemist bij het integraal maken van het armoedebeleid. De landelijke overheid zou actiever mogen zijn in het faciliteren van ondersteuningsstructuren om armen een stem te geven. Zonder ondersteuning blijft inspraak een loze belofte.

Voorstel 6
De (lokale) overheid moet stimuleren en faciliteren dat haar eigen activiteiten en voorzieningen op het terrein van armoedebestrijding en participatie goed afgestemd zijn met activiteiten en voorzieningen van maatschappelijke initiatieven op dit gebied. Samen moeten ze er voor zorgen dat belanghebbenden weet hebben van deze activiteiten en voorzieningen.

Voorstel 7
De Sociale Alliantie wil dat er goede voorschoolse en buitenschoolse opvang beschikbaar en toegankelijk is voor ieder kind.

Voorstel 8
De Sociale Alliantie wil dat er meer aandacht komt voor werkende armen en dat een minimumtarief voor zelfstandigen wordt vastgesteld.

Klik hier om de hele brief te lezen.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media