Documenten

Landelijk

Brief Sociale Alliantie aan Kamer over knelpunten armoedebeleid

Najaarsactie 2016

De Sociale Alliantie heeft de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd om aandacht te vragen voor knelpunten rond armoede, bij de behandeling van de begroting 2017 van SZW.

Rond de volgende hoofdpunten wordt aangegeven waar de zorgen liggen en welke voorstellen de Sociale Alliantie doet:

  1. Een leefbaar inkomen
  2. Effectiever én socialer schuldenbeleid
  3. Integraal armoedebeleid
  4. Voor- en naschoolse opvang voor ieder kind
  5. Werkende armen

Klik hier om de brief te downloaden.

Verbeterpunten schuldhulpverlening

Najaarsactie 2015

De Sociale Alliantie signaleert een toenemende omvang en intensiteit van problematische schulden. En concludeert dat voor een effectievere hulpverlening de regelgeving moet worden aangepast, landelijk en lokaal. Met het oog op een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer heeft de Sociale Alliantie op 21 september 2015 enkele verbetervoorstellen gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie SZW. Met de achterban zijn de voorstellen voorbereid en vervolgens besproken in de AllianiteRaad van 14 oktober. De fractiespecialisten in de Tweede Kamer zijn benaderd om met de Sociale Alliantie in gesprek te gaan over de voorstellen.

Klik hier om de verbetervoorstellen te downloaden.

Projectplan 2015-2017: De kracht van verbinden en versterken

Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking tussen mensen (sociale coöperaties) en er komen burgerinitiatieven of (nieuwe) vormen van publiek private samenwerking. Kenmerk van veel initiatieven is dat zij lokaal steunen op een aantal enthousiaste vrijwilligers en de verbinding missen met de regio of het landelijke niveau. De potentie van dergelijke initiatieven van onderop blijft vaak steken op lokaal niveau. De kunst is om deze initiatieven te ondersteunen en te verspreiden. Hieraan wil dit project van de Sociale Alliantie een actieve bijdrage leveren. Als geen ander kan de Sociale Alliantie de rol van landelijke verbinder vervullen, omdat zij de expertise, relaties en toegang tot groepen van de afzonderlijke organisaties in het netwerk kan benutten.

Klik hier om het projectplan te downloaden.

Overleg bewindspersoon

Jaarlijks voert de Sociale Alliantie één of twee gesprekken met de verantwoordelijke bewindspersoon. Ter voorbereiding van dit overleg maakt de Alliantie een voorstellenbrief. Van het overleg wordt telkens een verslag gemaakt.

Aanpak 2015 - Werkprogramma van de Sociale Alliantie

Ondanks de geringe financiële en organisatorische middelen blijft de Sociale Alliantie in 2015 actief als landelijk netwerk voor een samenleving zonder armoede. Er worden inhoudelijk inspirerende en vernieuwende bijdragen geleverd aan het maatschappelijk debat rond verarming, verrijking en verschulding.
Klik hier om er meer over te lezen.

Reactie op concept NHP 2014

De jaarlijkse voortgang op de EU2020 doelstellingen is gepubliceerd in het NHP (Nationaal Hervormingsprogramma) 2014. De Sociale Alliantie schreef eerder haar reactie bij paragraaf 4.5 over de armoededoelstelling. Ook de Nationale Sociale Rapportage 2014 is nu beschikbaar.

Reactie op Maatregelen WWB

Op 28 november 2013 schoof de Alliantie aan bij rondetafelgesprekken over de Wet maatregelen WWB. Op verzoek van het ministerie heeft de Sociale Alliantie haar inbreng verwoord in een commentaar.

Lokaal

Samen voor beter

Voorjaarsactie 2018

samen voor beterDe Sociale Alliantie heeft in februari 2018 een manifest opgesteld over bijdragen aan het herstel en behoud van bestaanszekerheid. Het betreft bijdragen die vanuit de lokale situatie door gemeenten, lokale initiatieven en gemeenschappen geleverd kunnen worden met als uiteindelijk doel een samenleving zonder armoede tot stand te brengen en in stand te houden.

Klik hier om het manifest te downloaden.

Lokale bijdragen aan de strijd tegen armoede

Voorjaarsactie 2016

lokale-strijdDe Sociale Alliantie biedt plaatselijke groepen en gemeenteraadsleden materiaal aan om de gemeente te stimuleren een goed armoedebeleid te voeren. Rond vier speerpunten worden beleidsaanbevelingen gedaan en worden vragen gesteld om meer inzicht in het beleid te krijgen.

Klik hier om de petitie te downloaden.

Petitie 'De lokale solidariteit getoetst'

Voorjaarsactie 2015

De Sociale Alliantie heeft in mei 2015 een petitie opgesteld met mogelijkheden die gemeenten hebben om de armoede onder hun inwoners te bestrijden.

Klik hier om de petitie te downloaden.

Armoede- en schuldenaanpak

Tijdens het overleg tussen maatschappelijke organisaties, VNG/gemeenten en de staatssecretaris van SZW op 11 juni 2014 is besloten dat de deelnemende maatschappelijke organisaties een brief aan gemeenteraden sturen om bij de begrotingsbehandeling in gemeenten aandacht te vragen voor armoede en schulden. Die brief werd op 29 augustus verstuurd. Op 8 april 2014 schreven de 18 organisaties al een eerste brief.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De Sociale Alliantie heeft een brief geschreven, gericht aan de lokale fractievoorzitters. Daarin wordt om aandacht gevraagd voor vijf speerpunten voor het lokale verkiezingsprogramma. Lokale groepen kunnen dit voorbeeld vrijelijk bewerken. Deze brief blijft een handig hulpmiddel om te beoordelen wat de lokale partijen van plan zijn.

Alliantiedagen 2013

Van de regionale Alliantiedagen zijn diverse inleidingen, presentaties en verslagen beschikbaar.
Klik hier om naar de overzichtspagina hiervan te gaan.

Manifesten

De gezamenlijk missie - kernachtig samengevat 'voor een samenleving zonder armoede' - is uitgewerkt in een zestal manifesten:

Afdrukken