logo-sociale-alliantie6

Leden

Landelijk

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, 033-4633844
www.raadvankerken.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam, 020-5816300
www.fnv.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
Postbus 2475, 3500 GL Utrecht, 030-75111347
www.cnv.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Humanitas
Postbus 71, 1000 AB Amsterdam, 020-5231100
www.humanitas.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Humanistisch Verbond

Postbus 75490,1070 AL Amsterdam, 020-5219021
www.humanistischverbond.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ieder(in)
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte 
Postbus 169, 3500 AD Utrecht, 030-2916600
iederin.nl / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cordaid
Postbus 16440, 2500 BK Den Haag, 070-3136253
www.cordaid.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Kerk in Actie
J.Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht, 030-8801880
www.kerkinactie.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leger des Heils
Postbus 3006, 1300 EH Almere, 036-5398111
www.legerdesheils.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cliëntenraad Leger des Heils
Kolonel Millerstraat 65, 6224 XM Maastricht, 06-27236719
www.legerdesheils.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vincentiusvereniging Nederland
Geestbrugweg 128, 2281 CS Rijswijk, 0703800011
www.vincentiusvereniging.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Forum – Instituut voor multiculturele vraagstukken
Kanaalweg 8, 3533 HG Utrecht, 030-2974358
www.forum.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tiye International – Platform of the National Organisations of black, migrant and refugee women
Boven Vredenburg 65, 3511 CW Utrecht, 030-2382547
www.tiye-international.org | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
Postbus 2069, 3500 GB Utrecht, 06-53554818
www.netwerknoom.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

Postbus 179, 3980 CD Bunnik, 030-6592222
www.mezzo.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FNV Vrouw
Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam, 020-5816398
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |www.fnvvrouw.nl

Beweging ATD-Vierde Wereld Nederland
Regentesseplein 13, 2562 EV Den Haag, 070-3615787
www.atd-vierdewereld.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland
Postbus 3086, 5003 DB Tilburg, 013-5451656
www.leergeld.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland) 

Blaeu Erf 9, 1012 PZ Amsterdam 06-20010507 www.sunnederland.nl 

Cliëntenbond in de geestelijke gezondheidszorg
Postbus 645,3500 AP Utrecht, 030-2521822
www.clientenbond.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Christelijke Schuldhulppreventie (SCS)
Van der Houven van Oordtlaan 6, 7316 AH Apeldoorn, 06-50682782
www.stichtingscs.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stilteactie tegen Armoede in Nederland
Tak van Poortvlietstraat 99, 3317 JS Dordrecht, 078-6317861

BUAT, Platform voor Molukkers
p/a Middelweg 27, 2242 BL Wassenaar, 06-25076166
www.buat.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IOT, Inspraakorgaan Turken
Maliebaan 13, 3581 CB Utrecht, 030 234 3625
www.iot.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lize, overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen
Postbus 14065, 3508 SC Utrecht, 030 233 2100
www.lize.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SIO, Surinaams Inspraakorgaan
Maliebaan 13, 3581 CB Utrecht, 030 231 6014
www.sioweb.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SMN, Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders
Postbus 14172, 3508 SG Utrecht, 030 236 7327
www.smnnet.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OCaN, Overlegorgaan Caribische Nederlanders
Laan van Meerdervoort 145 A, 2517 AX Den Haag, 070 380 3301
www.ocan.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vluchtelingenwerk Nederland, Landelijk Bureau
Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam, 020 346 7200
www.vluchtelingenwerk.nl

VON, Vluchtelingen-Organisaties Nederland
Sumatrakade 1003 – 1005, 1019 RD Amsterdam, 020 509 1370
www.vluchtelingenorganisaties.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logo cnvlogo cordaidlogo fnvlogo humanitas  logo iederin   logo kia  logo rvk  logo urgent

Afdrukken

Armoedesignalement 2013

In 2012 is de armoede in Nederland sterk toegenomen

armoedesignalement2013

Begin december verscheen het Armoedesignalement 2013. In het rapport geven onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een zo actueel mogelijk beeld van de omvang, ontwikkeling en karakteristieken van armoede in Nederland.
Het Armoedesignalement 2013 is het vierde jaarrapport in een informatiereeks over armoede, die door het SCP en het CBS gezamenlijk wordt uitgebracht.

Lees meer

Afdrukken

Documenten

Landelijk

Brief Sociale Alliantie aan Kamer over knelpunten armoedebeleid

Najaarsactie 2016

De Sociale Alliantie heeft de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd om aandacht te vragen voor knelpunten rond armoede, bij de behandeling van de begroting 2017 van SZW.

Rond de volgende hoofdpunten wordt aangegeven waar de zorgen liggen en welke voorstellen de Sociale Alliantie doet:

 1. Een leefbaar inkomen
 2. Effectiever én socialer schuldenbeleid
 3. Integraal armoedebeleid
 4. Voor- en naschoolse opvang voor ieder kind
 5. Werkende armen

Klik hier om de brief te downloaden.

Verbeterpunten schuldhulpverlening

Najaarsactie 2015

De Sociale Alliantie signaleert een toenemende omvang en intensiteit van problematische schulden. En concludeert dat voor een effectievere hulpverlening de regelgeving moet worden aangepast, landelijk en lokaal. Met het oog op een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer heeft de Sociale Alliantie op 21 september 2015 enkele verbetervoorstellen gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie SZW. Met de achterban zijn de voorstellen voorbereid en vervolgens besproken in de AllianiteRaad van 14 oktober. De fractiespecialisten in de Tweede Kamer zijn benaderd om met de Sociale Alliantie in gesprek te gaan over de voorstellen.

Klik hier om de verbetervoorstellen te downloaden.

Projectplan 2015-2017: De kracht van verbinden en versterken

Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking tussen mensen (sociale coöperaties) en er komen burgerinitiatieven of (nieuwe) vormen van publiek private samenwerking. Kenmerk van veel initiatieven is dat zij lokaal steunen op een aantal enthousiaste vrijwilligers en de verbinding missen met de regio of het landelijke niveau. De potentie van dergelijke initiatieven van onderop blijft vaak steken op lokaal niveau. De kunst is om deze initiatieven te ondersteunen en te verspreiden. Hieraan wil dit project van de Sociale Alliantie een actieve bijdrage leveren. Als geen ander kan de Sociale Alliantie de rol van landelijke verbinder vervullen, omdat zij de expertise, relaties en toegang tot groepen van de afzonderlijke organisaties in het netwerk kan benutten.

Klik hier om het projectplan te downloaden.

Overleg bewindspersoon

Jaarlijks voert de Sociale Alliantie één of twee gesprekken met de verantwoordelijke bewindspersoon. Ter voorbereiding van dit overleg maakt de Alliantie een voorstellenbrief. Van het overleg wordt telkens een verslag gemaakt.

 • Op 24 februari 2015 vond een overleg plaats met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  Klik hier voor een verslag.
 • Op 17 juni 2014 vond er een gesprek plaats met Jetta Klijnsma. Voor dit overleg is een voorstellenbrief gemaakt. Een verslag volgt later.
  Klik hier voor de voorstellenbrief.

Aanpak 2015 - Werkprogramma van de Sociale Alliantie

Ondanks de geringe financiële en organisatorische middelen blijft de Sociale Alliantie in 2015 actief als landelijk netwerk voor een samenleving zonder armoede. Er worden inhoudelijk inspirerende en vernieuwende bijdragen geleverd aan het maatschappelijk debat rond verarming, verrijking en verschulding.
Klik hier om er meer over te lezen.

Reactie op concept NHP 2014

De jaarlijkse voortgang op de EU2020 doelstellingen is gepubliceerd in het NHP (Nationaal Hervormingsprogramma) 2014. De Sociale Alliantie schreef eerder haar reactie bij paragraaf 4.5 over de armoededoelstelling. Ook de Nationale Sociale Rapportage 2014 is nu beschikbaar.

Reactie op Maatregelen WWB

Op 28 november 2013 schoof de Alliantie aan bij rondetafelgesprekken over de Wet maatregelen WWB. Op verzoek van het ministerie heeft de Sociale Alliantie haar inbreng verwoord in een commentaar.

Afdrukken

Lokale aanpak

Nederland kent een enorm scala aan initiatieven van mensen, groepen en organisaties die de samenleving een socialer gezicht willen geven. Initiatieven van onderlinge hulp, van samenwerking, van protest tegen sociale misstanden. In een bestel waarin steeds meer is gedecentraliseerd naar gemeenten worden lokale initiatieven en beïnvloeding van gemeentelijk beleid steeds belangrijker.

De anti-armoedebeweging kan inspiratie putten uit de initiatieven die overal opbloeien. Daarom laten we in deze rubriek van de website voorbeelden zien. Klik op onderstaande artikelen om er meer over te weten te komen:

Afdrukken

Cijfers en feiten

Dit is de startagina waar je artikelen over cijfers en fieten kunt vinden.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media