logo-sociale-alliantie6

Thema Gezondheid en armoede

gezondheid-en-armoedeGezondheid en armoede hangen sterk met elkaar samen. Arme mensen hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en mensen met gezondheidsproblemen komen vaak voor flinke uitgaven te staan, waardoor ze in financiële problemen kunnen komen. De relatie gezondheid en armoede heeft veel kanten. In dit dossier 'Gezondheid en armoede' gaan we in op een aantal van die aspecten. Lees verder in de volgende artikelen:

 • Gezondheid en armoede
  C
  ijfers, feiten en analyse over sociaal-economische gezondheidsverschillen.

 • Lokaal gezondheidsbeleid
  Gemeenten zijn verplicht iedere 4 jaar hun gezondheidsbeleid vast te stellen. Het lokale beleid kan daarin accenten leggen op preventie en terugdringen van de nog steeds aanwezige gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Raf Janssen geeft een herhaalrecept voor zo’n beleid.

 • Collectieve gemeentelijke zorgverzekering
  Een middel om mensen met lage inkomens een beetje tegemoet te komen in de kosten van zorg is de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering. Deze heeft in het algemeen een uitgebreidere dekking, een voordeliger premie en kent geen medische selectie. Ze is bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. Lees meer over verschillen tussen gemeenten, voorwaarden en een stappenplan voor belangenbehartigers.

 • Positieve gezondheid en de strijd tegen armoede
  In het sociaal domein is een nieuw begrip in opkomst: positieve gezondheid. Het fysieke en psychische welbevinden staat niet langer centraal, maar het vermogen dat iemand heeft om zich aan te passen en zelf regie te hebben in zijn of haar leven. Dit nieuwe concept past in het participatiebeleid dat de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers benadrukt. Wat mogen armen van dit nieuwe begrip verwachten?

 • STIL helpt dakloze vluchtelingen in medische nood
  STIL is een solidariteitsorganisatie in Utrecht, die hulp geeft aan dakloze vluchtelingen in medische nood. De organisatie helpt hen door te verwijzen, te bemiddelen, te informeren en mensen te begeleiden. Coördinator Margreet Jenezon vertelt over dit werk.

Afdrukken

Lokaal gezondheidsbeleid

Vanaf 2003 zijn gemeenten verplicht iedere vier jaar hun gezondheidsbeleid vast te stellen. Gemeenten zijn intussen toe aan hun derde of vierde gezondheidsnota. Het lokale beleid kan daarin accenten leggen op preventie. En op het terugdringen van de nog steeds aanwezige gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Hierbij een herhaalrecept voor zo’n beleid.

Lees meer

Afdrukken

Diaconieprijs Brood en Rozen 2015

Portretten van 22 diaconale initiatieven

brood-en-rozen-2015Op zaterdag 14 november 2015 heeft vicaris-generaal H. Verbakel de Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ uitgereikt aan drie diaconale initiatieven in het bisdom Rotterdam. Ruim negentig vrijwilligers en pastorale beroepskrachten waren daarvan getuige op een bijeenkomst in de Caeciliakerk in Rotterdam. De meesten van hen zijn zelf betrokken bij een van de 22 projecten, die parochies en kerkelijke instellingen dit voorjaar hadden aangemeld. De brochure met de 22 portretten is verstuurd aan alle parochies en caritasinstellingen, ter inspiratie en navolging.

Winnaar Diaconieprijs 2015

De eerste prijs in de categorie ‘eenzaamheidsbestrijding’ met de daaraan verbonden wisseltrofee ging naar de Bezoekgroep Sint Jacobsstaf van de parochiekern St Jacobus de Meerdere in Den Haag. In twintig jaar tijd heeft deze werkgroep een uitgebreid programma van activiteiten ontwikkeld, waarmee het zich als een parochieel initiatief richt op de buurt. Het viel de jury op, dat deze kerkelijke organisatie nauw samenwerkt met maatschappelijke organisaties, van het wijkcentrum tot de Hogeschool. In de verhalen van de vrijwilligers klinkt ook door, dat zij in deze contacten ook iets van wederkerigheid ervaren. Soms troosten de bezochten de vrijwilligers, als hen iets ergs is overkomen. “Ook dat vermag goede diaconie: bij sterken én zwakken van tijd tot tijd het besef levend houden dat wij allen kwetsbaar zijn, elkaar nodig hebben en tot zegen mogen zijn,” aldus de jury.

Tweede en derde prijs

De prijs in de categorie ‘diaconie dichtbij’ werd uitgereikt aan de werkgroep Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp in Rotterdam. Ze ondersteunt vluchtelingen door het bieden van een luisterend oor, het wegwijs maken in de wijk en waar mogelijk praktische hulp geven. Elke woensdagochtend houdt ze spreekuur, ze verleent taalsteun en ze organiseert enkele keren per jaar groepsactiviteiten.
De regionale MOV-groep Delflanden ontving de Diaconieprijs in de categorie ‘diaconie ver weg (Missie, Ontwikkeling en Vrede)’, met name voor haar activiteiten ten behoeve van het eigen Vastenactieproject in Benin. Van oudsher kent het Westland veel missionarissen en een sterk missiethuisfront, die het werk van deze religieuzen ondersteunde. De MOV-groepen in het Westland hebben de contacten met de eigen missionarissen en ontwikkelingswerkers altijd goed onderhouden. Ze hebben nu dan ook een schat aan mogelijke eigen doelen en dienen daarom zeer geregeld een eigen project in. Dat was ook het geval bij het laatste Vastenactieproject: de bouw van een middelbare school in een uithoek van Benin op verzoek van pater Gerard Blesgraaf. De samenwerkende MOV-groepen hebben via allerlei eigen activiteiten het vuur uit de sloffen gelopen om het streefbedrag te halen.

Boekje met 22 initiatieven

De brochure ‘Diaconieprijs 2015’ bevat 22 verhalen van diaconale projecten, die de parochies en kerkelijke instellingen eerder dit jaar hebben aangemeld voor de diaconieprijs. Met de diaconieprijs wil het Bisdom Rotterdam de diaconale inzet zichtbaar maken. De 22 projecten laten met elkaar een breed palet van initiatieven zien, die kunnen dienen ter inspiratie en navolging in de eigen geloofsgemeenschap.

Klik hier om de brochure 'Diaconieprijs 2015' te downloaden.

Afdrukken

Dr. Poelsprijs 2015 voor Wijkpastoraat Heerlen

poelsprijs-2015Klik hier om onderstaand artikel te downloaden als Word-document.

Sinds twee jaar wordt in het bisdom Roermond door het Limburgs Diaconaal Fonds (LDF) de Dr. Poelsprijs uitgereikt, vernoemd is naar de oud-hoofdaalmoezenier van Sociale Werken. In mei werd deze prijs in Kerkrade uitgereikt.

Deze diaconale prijs is m.n. bedoeld om parochies, diaconale en maatschappelijke organisaties in Limburg te stimuleren en in het zonnetje te zetten. Ook dit jaar was het bestuur van het fonds verrast door de vele inzendingen en het bevlogen werk van alle mensen, die achter al die projecten schuilgaan. De meeste projecten halen nooit het nieuws, maar betekenen voor de betrokken mensen, doorgaans kwetsbaren in onze samenleving, het grote verschil in hun dagelijkse leven. Het vele werk doen ze met een minimum aan financiële middelen, maar een maximum aan barmhartige inzet, in de geest van Paus Franciscus.

Wat hebben wij met elkaar?

In de brochure ‘Wat hebben wij met elkaar?’ zijn al die verhalen te lezen. De brochure geeft een beeld van de verscheidenheid aan sociale en diaconale initiatieven in Limburg. Zo laat ieder project op een eigen manier zien dat het werk, hoe klein en lokaal ook, van grote betekenis voor mensen is. In al die praktijken valt te lezen, dat de zorg in Nederland niet wacht op een nieuwe vermaatschappelijking, maar op een presentiebenadering. Dichtbij mensen! Dat het uiteindelijk van belang is om er te zijn voor de ander, vanuit een vertrouwensrelatie. Waarin mensen zich gezien en gehoord voelen. Zich volwaardig mens mogen voelen. Alleen doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er beweging ontstaan. Kunnen mensen geholpen worden en kan vanuit gebrokenheid het leven weer opgepakt worden. Kan de eigen kracht weer hervonden worden! Het gaat om projecten die werken met ouderen, en dat vaak al vele jaren doen ‘omdat het mensen goed doet!’ Of projecten die zich uitdrukkelijk verbinden met jongeren. En zo jongeren laten kennis maken met kerk en werken van barmhartigheid. Stuk voor stuk zijn het projecten die er in de Limburgse samenleving toe doen!

Meerdere prijzen

Uiteindelijk heeft het LDF niet aan één organisatie een prijs toe gekend, maar ter stimulering van het vele werk meerdere organisaties in het zonnetje gezet. Een onafhankelijke commissie heeft uiteindelijk een keuze gemaakt en aangereikt welke projecten zij voor de Dr. Poelsprijs in aanmerking vindt komen. In de afwegingen heeft de Commissie een aantal overwegingen meegenomen: is een project regionaal en op kleine schaal ontwikkeld, in hoeverre is het vernieuwend en heeft het een stimulerende en signalerende functie naar de plaatselijke gemeenschap. Ook is gekeken of er samenwerking is met lokale projecten op het terrein van sociaal-maatschappelijke en diaconale vragen. Tot slot is in de afweging meegenomen of vrijwilligers en deelnemers gestimuleerd worden om vorming en trainingen te volgen. Op 27 mei hebben Mgr. Wiertz en de Commissaris van de Koning drs. Th. Bovens aan vier organisaties een Dr. Poelsprijs uitgereikt.

Winnaar Dr. Poelsprijs 2015

kindermiddagDe Dr. Poelsprijs 2015 gaat naar het Wijkpastoraat Heerlen met wijkpastor Fien Crutz. Een project dat uitdrukkelijk werkt vanuit de methodiek van presentie. Uit de beschrijving, maar ook in de jaarverslagen van het wijkpastoraat, is goed te lezen welke stimulerende betekenis Fien Crutz, met haar vrijwilligers, heeft voor Heerlen Noord. In het project komen alle leeftijden en diverse nationaliteiten voor. En al deze mensen weet pastor Fien op een bijzondere manier met elkaar te verbinden en opnieuw in hun kracht te zetten. Inmiddels komen mensen met eigen initiatieven en suggesties, die ze zelf verder uitwerken en vormgeven. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen enorm. Fien Crutz is op een bijzondere manier de spin in het gehele web. Ze komt mensen op de meeste vreemde plekken en situaties in het leven tegen, weet hen vervolgens te binden en verder te helpen. Een terechte winnaar van de Dr. Poelsprijs 2015 voor een bijzonder project dat zich in de afgelopen jaren staande heeft weten te houden. En waar de mensen uit de wijk steeds het middelpunt van het project zijn gebleven.

Tweede Dr. Poelprijs voor jongeren

Over de tweede prijs hoefde de commissie niet lang na te denken. In een van de projecten kwam uitdrukkelijk naar voren dat het werken door en met jongeren vanuit kerk en samenleving wordt bevorderd. In het jongerenproject Maatschappelijke Stage van de parochie Kun-rade/Voerendaal zag ze een goed voorbeeld hoe jongeren/scholieren vanuit de Bijbelse waarden vanuit Mattheus 25 worden vormgegeven in de huidige samenleving. Jongeren leren hun talenten te ontwikkelen, ze ervaren hoe je kunt samenwerken en maken kennis met diverse generaties. Kerkgangers worden betrokken bij doen en laten van jongeren. Bovendien komt er zo (opnieuw) een zinvolle verbinding tussen school, kerk en gezin. Vroeger een bekende, zelfs vertrouwde combinatie, maar vandaag de dag eerder uitzondering dan regel. Het project is begonnen in 2011, toen de Maatschappelijke Stage nog door de overheid werd ondersteund. Toch is het project blijven draaien en mag het nu worden beschouwd als een vaste waarde.

DiaconieNu in Horst wint derde Dr. Poelsprijs

De derde prijs was voor DiaconieNu uit Horst. In dit project wordt o.a. samengewerkt met ’t Werkhuis. In de afgelopen jaren hebben zij een werkplek gecreëerd voor mensen die vanuit TBS-kliniek de Rooyse Wissel mogen reïntegreren in de samenleving. Iedere dinsdagochtend is een groep in de parochie aanwezig. Ze zijn betrokken bij het poetsen van de kerk, maar zijn ook betrokken bij het inloophuis. Op een natuurlijke manier wordt begrip gekweekt voor de situatie van de mensen in de Rooyse Wissel en leren zij dat anderen, na aanvankelijke reserves, hun vertrouwen willen geven. Dit project laat mooi zien dat er sprake is van een combinatie en wisselwerking tussen kerk en maatschappij.

Eervolle vermelding

Het Credohuis in Maastricht ontving een eervolle vermelding. Een bijzonder project, omgezet door een paar jonge ondernemers die niet alleen verantwoord willen ondernemen, maar hun winst ook willen herinvesteren in de maatschappij door jongeren, die een veilige plek nodig hebben om hun weg (weer) in de samenleving te vinden, op te vangen. Om hen vervolgens gesterkt te kunnen laten vertrekken. Dit project laat op een bijzondere manier zien dat het project in een behoefte voorziet, vernieuwend is. De initiatiefnemers hebben uitdrukkelijke plannen om hun project verder uit te bouwen.

Klik hier om de brochure 'Wat hebben wij met elkaar?' te downloaden:

Hub Vossen is aalmoezenier Sociale Werken in het bisdom Roermond

Afdrukken

Nieuwsbrief 2015-6 verschenen

Deze nieuwsbrief heeft als centraal thema 'Schulden'. De Alliantie maakt zich grote zorgen over de toename van problematische schulden. Deze special bevat artikelen over verbeteringen op korte termijn, structurele oplossingen en achtergronden.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Afdrukken

Nieuwsbrief 2015-6

9 november 2015

In deze nieuwsbrief:


Column: Ont-eigen de taal!

Piet van der Lende

Raf Janssen, november 2015

Door het woordje eigen voor begrippen te zetten die vanuit zichzelf sociaal zijn, beroof je deze begrippen van hun sociaal karakter. Dat is de ontsolidariserende werking van het woordje eigen. Hoog tijd dat we dit woordje uit onze taal weren. Ont-eigen de taal!

Klik hier om de hele column te lezen.

Ga naar boven


Thema: Schulden

Het themadossier van deze nieuwsbrief gaat over schulden. De Alliantie maakt zich grote zorgen over de toename van problematische schulden. Deze special bevat artkelen over verbeteringen op korte termijn, structurele oplossingen en achtergronden.

Klik hier om naar de startpagina van het dossier te gaan.

Verbetervoorstellen armoede- en schuldenbeleid

De Sociale Alliantie signaleert een toenemende omvang en intensiteit van problematische schulden. En concludeert dat voor een effectievere hulpverlening de regelgeving moet worden aangepast, landelijk en lokaal. Daartoe zijn enkele verbetervoorstellen opgesteld die met de landelijke politiek worden besproken.

Klik hier om meer over deze voorstellen te lezen.

Hoe huishoudens met schulden te helpen?

Door het oplopen van incassokosten en beslagen worden die situaties bovendien steeds vaker uitzichtloos. Ook lopen de maatschappelijke kosten steeds verder op. Tijd om nieuwe wegen in te slaan. Eén van de initiatieven daartoe verkent de mogelijkheden van een fonds dat schulden afkoopt bij schuldeisers en een traject met de schuldenaar afspreekt voor sociale begeleiding en - in tijd en hoogte beperkte - terugbetaling.

Klik hier om het artikel van Hub Crijns te lezen waarin dit 'Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden' wordt besproken.

Vergeef ons onze schulden

Een theologische blik op schulden, vergeving en jubeljaar door Trinus Hoekstra.

Klik hier om meer te lezen.

Een imposant boek over schuld

De Engelse antropoloog David Graeber heeft een imposant boek geschreven over schuld. Hij behandelt daarin onder meer de vraag waar schuld vandaan komt en wat de relatie is met de geldeconomie.

Klik hier voor een recensie door Raf Janssen.

Column: Kan gemeente uitslaande schuldenbrand blussen?

Steeds meer mensen kampen met problematische schulden. De consumptiekerk staat in brand. Binnen blijven de gelovigen bidden om meer vuur. Gemeenten krijgen de plicht om te blussen. Tegelijk moeten ze de gelovigen te vriend houden.

Klik hier om de hele column te lezen.

Analyse van de Nederlandse schuldhulpverlening

Jaap Bos, schuldhulpverlener bij Boscon, ontvouwt zijn ideeën over schuldhulpverlening en faillissementswet.

Klik hier om dit artikel te downloaden als Word-document.

Ga naar boven


Landelijk

Waar blijft die baan?

Waar blijft die baan?

Ger Ramaekers bespreekt het boek 'Waar blijft die baan' van Renzo Verwer die tien mythen over de arbeidsmarkt doorprikt. Een pleidooi voor een eerlijke en realistische benadering van werkloosheid en werk.

Lees meer >

Ga naar boven


Zwartboek kostendelersnorm

Zwartboek kostendelersnorm

Er komen steeds meer schrijnender verhalen binnen die het rechtstreekse gevolg zijn van de invoering van de kostendelersnorm.
Het Groot MO/GGz overleg maakte een zwartboek, waaruit onder meer blijkt dat mensenhet steeds lastiger vinden om elkaar te helpen. Meer mensen komen in de financiële problemen. Het aantal daklozen stijgt. Bovendien zijn de kosten hoger dan de besparingen.

Klik hier om er meer over te lezen.
Klik hier om direct het zwartboek te downloaden.

Ga naar boven


22 januari 2016: Startmiddag Knooppunt Kerken en Armoede

startmiddag-betrokkenheid-troef-voorkant-kleinOnder de titel ‘Betrokkenheid troef’ organiseert het Knooppunt Kerken en Armoede op vrijdagmiddag 22 januari 2016 in de Opstandingskerk in Houten een bijeenkomst waarop inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland centraal staan. Deze bijeenkomst markeert ook de start van dit interkerkelijke Knooppunt.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Ga naar boven


Regionaal

20 november: Alliantiedag Zuidoost

De Pijler

Op 20 november 2015 vindt een regionale Alliantiedag plaats in het Theaterhotel De Oranjerie in Roermond.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.
Klik hier om direct naar het aanmeldingsformulier te gaan.

Ga naar boven


Steungezin.nl

Helma du Pont

Interview met Helma Dupont, winnares van de Ab Harrewijn Prijs 2015. Zij vertelt over het Bredase initiatief van Steungezin.nl.

Klik hier om dit interview te lezen.

Ga naar boven


 klik hier als u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief wilt attenderen.

Afdrukken

Steungezin.nl

Interview met Helma Dupont, winnares van de Ab Harrewijn Prijs 2015

helma-dupontSteungezin.nl is een initiatief voor persoonlijke armoedebestrijding dat gebruik maakt van een website om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het is het eerste buurtplatform in 'peoplefunding', waarbij je als buurtbewoner een eenmalige financiële match maakt met een nabije buur die in armoede leeft.

Hoe werkt het?

Via het internetplatform zijn anonieme profielen zichtbaar van mensen (profeelers) die in je directe omgeving wonen. Deze profeelers hebben zich aangemeld met een stadspas (Breda-Pas), waarvoor ze in aanmerking komen omdat ze een inkomen rond de armoedegrens heb-ben. De profeeler plaatst vervolgens een rekening/factuur of wens op het profiel, die ze zelf niet kan betalen. Als bezoeker (participator) van de website weet je dus zeker dat deze men-sen echt recht hebben op jouw hulp. Je maakt als participator een match door de rekening/factuur of wens online voor een ander te betalen, bijvoorbeeld voor een schoolreis voor de kinderen, dierenartskosten, steunzolen, een bril of laptop. De betaling gaat naar Steungezin.nl, die deze vervolgens controleert en overmaakt aan de school, dierenarts, zorgverzekeraar of winkel. Als de match is gemaakt, zorgt Steungezin.nl ook voor anoniem contact tussen de profeeler en de participator. En voor mensen die niet zo goed zijn in nieuwe media of geen computer wordt er een speciaal spreekuur georganiseerd.

Gerund door vrijwilligers

Steungezin.nl wordt gerund door vrijwilligers die zelf in armoede leven en weten hoe het voelt om een (financieel) steuntje in de rug te krijgen. Vrijwilligers krijgen toestemming om vanuit de gemeente met behoud van uitkering aan de slag te gaan. Daarnaast werkt Steungezin.nl samen met bedrijven die vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen diensten verlenen voor dit initiatief, zoals rechtshulp, belastingadvies en marketing & PR. Steungezin.nl wil armoedebeleving ook een nieuwer gezicht geven; het kan velen overkomen dat je in een situatie terecht komt waardoor je een (lange) periode een laag inkomen hebt. Toch kun je in armoede ook rijk zijn, aan bijvoorbeeld liefde, gezondheid, ervaringen en talenten. In de nieuwe, Nederlandse deeleconomie geldt dan ook: “Vind je geluk in dat van een ander, delen is het nieuwe hebben.”

In de bijstand en arm

Voorzitter en oprichtster Helma du Pont vertelt over haar situatie van enkele jaren geleden. “Ik had geen baan. Ik voelde de grond onder me wegzakken. Wat is de zin van het bestaan? Ik vroeg me af wat de waarde van mijn leven is geweest. Wat wil ik bereikt hebben voor de wereld als ik nu bijvoorbeeld dood zou gaan? Die vragen hebben me aangezet om iets te willen bereiken, om iets aan mezelf te geven en aan de wereld. Door de crisis zijn er allerlei ideeën opgekomen over nieuwe economie, initiatief van onderop, kringloopeconomie. Paus Franciscus heeft me geïnspireerd rondom waarden en kritiek op het kapitalisme. Er ontstaan allerlei buurtinitiatieven, waarmee je met handige app’s via je telefoon gebruik van kan ma-ken. Zoals het lenen van materialen, elektrische apparaten, auto’s, enz. Die burgerinitiatieven riepen enthousiasme bij me op. Ik vroeg me af wat in mijn situatie een goed initiatief zou zijn. Als je langer in de bijstand zit, wordt je arm met weinig geld. Je leefwereld wordt kleiner omdat je geen geld hebt. Nu heb ik een leuke zus die mij en mijn dochter wel eens onder-steunt voor een uitje of een etentje. Maar ik ken een buurvrouw die bij me om de hoek woont, die ziek is en enkele kinderen heeft en dus, niet zo’n leuke zus aan haar zijde heeft. Terwijl zij even arm is als ik en problemen heeft met rondkomen. Niemand die haar bijstaat. Je loopt als arme niet met je armoe te koop - of met je hoop dat iemand eens een zorgrekening voor jou wil betalen. Of de kosten voor de schoolreis van de kinderen. Als dat op een anonieme manier zou kunnen, zou ze daar zeker gebruik van willen maken. Steungezin.nl maakt die koppelingen mogelijk. Na een jaar zijn er meer dan 150 koppelingen tussen een profeeler en een participator tot stand gekomen. Het gaat meestal om bedragen of giften tussen 10 en 300 euro. Je maakt veel persoonlijke emotie mee, van beide kanten."

Het idee uitvoeren

“Een idee hebben is één, het idee uitvoeren is nog wat anders. Ik ben mensen over het idee gaan spreken en bellen. Ik heb mensen gevraagd of ze me willen helpen met het uitvoeren van het plan. Via mijn vriendenkring kwam ik terecht bij iemand die een functioneel ontwerp voor het digitaal platform bedacht heeft. Op grond hiervan heb ik een plan gemaakt en een communicatiestrategie ontwikkeld. Vervolgens is het plan gepresenteerd binnen de gemeente Breda, die er enthousiast over was en een subsidie verstrekte. De gemeente heeft namens ons mensen benaderd die in het bezit zijn van een Breda(minima)Pas. De Rabo Coöperatie gaf eveneens een subsidie. Ik heb een gesprek gevoerd met bisschop Jan Liesen van het Bisdom Breda en we kwamen naast het plan met elkaar in gesprek over Paus Franciscus en de inspiratie rond nieuwe economie die hij uitstraalt. Ook de bisschop gaf een subsidie. Er ontstond positiviteit rond het plan. En zo kregen we ook de middelen bij elkaar om het digitaal platform te laten bouwen en de eigen organisatie te beginnen. De manier waarop het online platform kan gaan werken werd steeds concreter en duidelijker.”

Hub Crijns

Afdrukken

Analyse van de Nederlandse schuldhulpverlening

Door Jaap Bos

jaap-bosJaap Bos, schuldhulpverlener bij Boscon, ontvouwt zijn ideeën over schuldhulpverlening en faillissementswet.
Klik hier om dit artikel te downloaden als Word-document.

Invorderingsrecht

Als mensen niet meer kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen, hebben ze hulp nodig. Want schuldeisers mogen op alle mogelijke manieren hun vordering op de schuldenaar verhalen. Ze kunnen beslag leggen op zijn inkomsten en bezittingen (bijvoorbeeld inboedel of bankrekening). Ze kunnen stoppen met het verlenen van diensten (bijv. levering van energie, water of woonruimte). Bescherming tegen excessen is chaotisch geregeld in een aantal wetten onder verschillende ministeries. Gewone schuldeisers kunnen pas loonbeslag laten leggen na een gerechtelijk vonnis. De belastingdienst kan zonder gerechtelijk vonnis beslag leggen, zelfs bankbeslag op de roodstand. Bij loonbeslag moet een beslagvrije voet van 90% bijstandsnorm in acht worden genomen. Elke volgende beslaglegger kan verwezen worden naar de eerste, ter eerlijke verdeling van de buit. De eerste beslaglegger moet de buit (alles boven beslagvrije voet) verdelen onder de beslagleggers. De eerste beslaglegger houdt geen rekening met andere schuldeisers, die nog geen vonnis hebben. De belastingdienst heeft absolute voorrang boven alle andere beslagleggers. Woningcorporaties vermijden loonbeslag, omdat het meestal niet genoeg geld oplevert. Bij drie maanden huurachterstand kan de kantonrechter een ontruimingsvonnis uitspreken. Dit drukmiddel werkt veel beter om huurders te dwingen tot zeer hoge aflossingsverplichtingen. Bij zes maanden zorgpremie achterstand volgt beslag op de zorgtoeslag plus bestuurlijke boete. Bij die bestuurlijke boete hoeft geen rekening gehouden te worden met de beslagvrije voet. Het CJIB hoeft slechts rekening te houden met de beslagvrije voet als het loonbeslag betreft. Het CJIB heeft nog tal van andere incasso mogelijkheden, zonder beslagvrije voet. Tegen dit soort ontduikingen van de beslagvrije voet is een beslagregister volstrekt nutteloos. Ontduiking van de beslagvrije voet is vaak ontstaansoorzaak van achterstanden bij huur en energie. Bij werknemers zou dit opgelost kunnen worden door aan de woningcorporatie loon te cederen. Maar bij uitkeringen is dat wettelijk verboden. Die beschermingsmaatregel werkt dus averechts.

Faillissement

Faillissementsbescherming kan iedereen binnen veertien dagen aanvragen. Dan worden onmiddellijk alle vorderingen bevroren en alle beslagen opgeheven; en een ontruimingsvonnis is niet meer mogelijk. Faillissement is gericht op eerlijke verdeling van het geliquideerde bezit, onder alle schuldeisers. Restschulden worden in de USA en de UK na een faillissement van rechtswege kwijtgescholden. In Nederland geldt dit alleen voor NV's en BV's, omdat die van rechtswege opgeheven worden. Na faillissement herkrijgen de schuldeisers voor de restschuld hun oorspronkelijke rechten (195 FW). In Nederland kunnen natuurlijke personen levenslang achtervolgd blijven worden door hun schuldeisers.

WSNP

In 1998 is de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) ingevoegd in de faillissementswet. Na een saneringsperiode (van 5, 3 of 1 jaar) wordt de restschulden niet meer invorderbaar verklaard. Maar een goede overgang van persoonlijk faillissement naar WSNP is niet eenvoudig. Voor toelating tot de WSNP geldt een afzonderlijke, ingewikkelde en tijdrovende procedure. Voorafgaand moeten gemeenten eerst proberen voor elke schuldenaar minnelijke overeenstemming te bereiken met alle schuldeisers, waarbij die bereid moeten zijn een groot deel van hun vordering af te schrijven, waartegenover de schuldenaar 3 jaar lang alles boven de beslagvrije voet moet afdragen. Driekwart van de saneringen betreft minima, waarbij de schuldeisers 90-95% moeten afschrijven. Eindhoven heeft zijn succespercentage tot 75% kunnen opschroeven door twee maatregelen: Eindhoven schendt de beslagvrije voet door de minimumbijdrage te stellen op € 73. Eindhoven start alleen saneringstrajecten voor kansrijken (250/jaar). Driekwart van de aanvragers wordt verwezen naar ander soort hulpverlening; velen haken dan af. Velen komen bij een bewindvoerder; de kosten (€ 144/mnd) worden betaald uit bijzondere bijstand.

Valkuil van de bureaucratie

Overbesteding is inderdaad vaak oorzaak van schulden, maar bureaucratie is de grootste valkuil. Minima zijn steeds afhankelijker geworden van allerlei bureaucratische sociale voorzieningen. Zoals huur-, zorg-, kindertoeslag, diverse soorten Pgb's, heffingskortingen, aan-vullende bijstand. Een 2e oorzaak betreft de kruideniersmentaliteit inzake (aanvullende) bijstandverlening (voor ZZP'ers) Door gemeentelijke achterdocht miste mijn cliënt enkele maanden aanvullende bijstanduitkering. Daardoor heeft hij nu een bewindvoerder nodig op kosten van bijzondere bijstand: € 144/mnd. Uit Divosa onderzoek blijken er grote gemeentelijke beleidsverschillen inzake bijverdiensten. Sommige gemeenten laten bijverdiensten gedeeltelijk behouden (motto 'werk moet lonen') Honderd procent korting werkt uitkeringsfraude in de hand, gevolgd door nog meer verschulding.

Bureaucratische chaos veroorzaakt slachtoffergedrag

Minima worden slachtoffer van de valkuilen van allerlei ingewikkelde bureaucratische regelingen. Om die valkuilen te tackelen heb je minstens een hbo opleiding nodig, en een half jaar spaargeld. Om te overleven zetten minima creatief hun eigen kracht in, door iets bij te schnabbelen. Volgens het genoemde DIVOSA onderzoek wordt dit in sommige gemeenten aangemoedigd.. In andere gemeenten wordt het genadeloos afgestraft onder beschuldiging van uitkeringsfraude. Dan komen minima in een negatieve schulden spiraal terecht, waar de wanhoop toeslaat. Ze verzinken in destructief slachtoffergedrag met zelfmedicatie: nicotine, alcohol, blowen, cocaïne.

Bewindvoering

Bewindvoerders kunnen met budgetbeheer schuldenaren slechts beschermen tegen hun overbesteding, Bescherming tegen schuldeisers is veel lastiger en slechts beperkt mogelijk. Alleen de beslagvrije voet kan worden afgedwongen bij de schuldeisers. Voor de rest zijn ze afhankelijk van de goodwill van de schuldeisers, vastgelegd in convenanten. Na 4-5 jaar beschermingsbewind blijken in veel gevallen de schulden alleen maar opgelopen. In zo'n situatie komen bewindvoerders absoluut niet toe aan enige vorm van budgetbegeleiding, om schuldenaren te leren weer zelfstandig hun financiën te beheren. De schuldenaren worden moedeloos en wanhopig; hun slachtoffergedrag wordt versterkt. Geen wonder dat bewind-voerders zo'n slechte naam hebben. Dat hoeft niet te liggen aan die bewindvoerders, maar veeleer aan het ingewikkelde systeem.

Gemeentelijke schuldsanering

Ook de gemeentelijke schuldsanering is afhankelijk van convenanten met grote schuldeisers, in de verwachting dat de kleintjes zich daar wel bij zullen aansluiten en anders kunnen die door de rechter gedwongen worden (dwangakkoord). Dit vereist dat alle schuldeisers bekend zijn. Vaak duurt de aanloop zo lang, dat ervan uitgegaan wordt dat alle invorderingsacties van het laatste half jaar wel alle schuldeisers zullen betreffen. Als zich een half jaar later toch nog rechtmatig een nieuwe schuldeiser aanmeldt, dan moet de gemeente de gehele berekening opnieuw uitvoeren en een herzien voorstel doen aan de schuldeisers. Van minima krijgen ze dan na drie jaar misschien maar 4,5% uitbetaald in plaats van de eerder berekende en toegezegde 4,7%. In het convenant is afgesproken dat binnen 8 maanden een schuldregeling tot stand moet zijn gekomen. Als die termijn verlopen is door genoemde of soortgelijke complicaties, beginnen de schuldeisers de schuldenaar opnieuw te belagen met invorderingsacties. Hij schrikt hiervan, verliest alle vertrouwen in de gemeente en verzinkt opnieuw in slachtoffergedrag (met alcohol of nog erger). Dan krijg je de discussie of verslaving de oorzaak of het gevolg is van de schulden. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken zou schuldsanering gelijk op moeten gaan met sociaal psychologische hulpverlening. Maar op dit aspect hebben veel gemeenten, waaronder Eindhoven, de voorbije jaren juist bezuinigd.

Overdracht naar WSNP

Als het moment gekomen is dat de gemeente de schuldenaar eindelijk kan doorverwijzen naar de rechtbank met een verzoek om toelating van de WSNP, moet de gemeente daarbij een verklaring afgeven dat een minnelijke sanering onmogelijk is gebleken. In het opmaken van die gemeentelijke verklaring gaat nogal eens wat mis, terwijl de schuldenaar moet tekenen voor de correctheid van de inhoud. Vanuit de oude optiek heeft de gemeente de neiging om zoveel mogelijk schuldeisers te noteren, liever eentje te veel dan te weinig. Daarover moet de schuldenaar dan straks uitleg geven aan de rechtbank. De schuldenaar weet dat ook niet meer precies, omdat het aantal schulden makkelijk boven de twintig kan uitkomen en schuldeisers bovendien regelmatig van deurwaarder wisselen. Voor de schuldenaar is de deurwaarder de grote boeman; hij weet vaak echt niet meer op welke schuldeiser dat betrekking heeft, laat staan hoe en wanneer die schuld precies ontstaan is. En dat wil de rechter allemaal weten bij zijn beoordeling of het ontstaan van schulden of het onbetaald blijven daarvan verwijtbaar is in termen van goede en kwade trouw (moraliteitstoets). De minste nalatigheid bij een uitkering moet wettelijk als fraude worden aangemerkt, waardoor daaruit ontstane schulden (boetes en invorderingseisen) vijf jaar lang niet via WSNP saneerbaar zijn, of hij moet bij de rechter weten te bepleiten, dat in het concrete geval geen sprake was van kwade trouw, maar slechts van een kleine menselijke vergissing. Dat is erg lastig!

Saneringsperiode in de WSNP

De standaard saneringsperiode bij WSNP bedraagt drie jaar Bij hogere inkomens is die periode verlengbaar tot vijf jaar. Bij permanent zeer lage inkomens verkortbaar tot één jaar. Tot november 2013 kwamen alleen AOW'ers en WAO'ers in aanmerking voor een verkorte sane-ringsperiode, omdat ze niets eens het salaris (€ 55/mnd) van de saneringsbewindvoerder konden opbrengen, en er dus letterlijk niets voor de schuldeisers gespaard kan worden. In november 2013 heeft Justitie bij AMVB bepaald dat de rijkssubsidie aan saneringsbewind-voerders zo mogelijk terugbetaald moet worden uit de boedelrekening (spaarpot voor de schuldeisers). De norm om voor verkorting in aanmerking te komen is daarmee opgeschoven richting € 100/mnd. Sindsdien komen veel meer minima in aanmerking voor een verkorte saneringsperiode in de WSNP. Maar minima moeten eerst gemeentelijke obstakels overwinnen, om in de WSNP te kunnen komen.

Hoe kan een gemeente economisch herstel en doorstart vervorderen?

De gemeente zou de bureaucratie betreffende uitkeringen zoveel mogelijk kunnen verminderen. Bijvoorbeeld: ZZP'ers hebben geen recht op WW, maar zijn aangewezen op aanvullende bijstand. Door verminderde krenterigheid kan de gemeente jarenlang € 144/mnd bewind-voering uitsparen. Met snel doorsturen naar de rechtbank voor WSNP kan een ZZP'er na 1 jaar een schone lei krijgen en zijn bedrijfje doorstarten met hulp van krediet van vrienden, familie of crowd funding. Verkorting is zinvol omdat tijdens faillissement en WSNP geen bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.

Hoe kan de wetgever economisch herstel bevorderen?
Wijziging art 195 Faillissementswet (zie wetsvoorstel op volgende bladzijde).

Te verwachten effecten

Aanvankelijk zal dat de taak van rechtbanken zwaarder worden. Maar deurwaarders en bewindvoerders zullen aan schuldeisers duidelijk gaan maken, dat ze maar beter akkoord kunnen gaan met welke minimale minnelijke schuldregeling dan ook, omdat ze anders bij de rechter na 1 jaar helemaal niets uitgekeerd zullen krijgen van minima. Bij vooruitzicht op een snelle sanering ze zullen minder snel in slachtoffergedrag verzinken. Ze zullen minder vaak een bewindvoerder, budgetbeheer of budgetbegeleiding nodig hebben.

Lees meer

Afdrukken

Meer artikelen...

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media