logo-sociale-alliantie6

Wie zijn wij?

De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid - ook kortweg Sociale Alliantie genoemd - is een initiatief van de vakbeweging, de kerken, de humanisten en uitkeringsgerechtigden. Het samenwerkingsverband begon in 2000 en is doorgegroeid naar een netwerkorganisatie waaraan ruim vijftig landelijke, regionale en plaatselijke organisaties en groepen deelnemen. Samen strijden zij voor een samenleving zonder armoede.

Missie

De gezamenlijk missie - kernachtig samengevat 'voor een samenleving zonder armoede' - is uitgewerkt in een vijftal manifesten:

Voorzitterschap

Het voorzitterschap van de Sociale Alliantie rouleert. Vanaf begin 2018 vervult Kitty de Jong, bestuurslid van FNV, voor twee jaar het voorzitterschap.
Zij nam het voorzitterschap over van  Willem Jelle Berg, vice-voorzitter van vakcentrale CNV.
Klik hier om te lezen wat haar hoog zit en wat zij met de alliantie wil aanpakken de komende tijd.

Verbindend netwerk

De Sociale Alliantie is een thematisch netwerk: er wordt in een open en flexibele structuur samengewerkt op basis van gezamenlijk geformuleerde centrale thema's. Vertrekpunt zijn de eigen activiteiten die de afzonderlijke organisaties ontwikkelen ten aanzien van de brede maatschappelijke problematiek van verarming en verrijking. De meerwaarde van de Sociale Alliantie is dat ze deze afzonderlijke activiteiten thematisch met elkaar verbindt.

Bijdragen

Het werk van de Alliantie wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de deelnemende (grotere) organisaties. Daarnaast ontvangt de Alliantie een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via de commissie PIN.

 

logo cnvlogo cordaidlogo fnvlogo humanitas  logo iederin   logo kia  logo rvk  logo urgent

Afdrukken

Welkom

De Sociale Alliantie is een thematisch netwerk: er wordt in een open en flexibele structuur samengewerkt op basis van gezamenlijk geformuleerde centrale thema’s. Vertrekpunt zijn de eigen activiteiten die de afzonderlijke organisaties ontwikkelen ten aanzien van de brede maatschappelijke problematiek van verarming en verrijking. De meerwaarde van de Sociale Alliantie is dat ze deze afzonderlijke activiteiten thematisch met elkaar verbindt.

Voorzitter

Het voorzitterschap van de Sociale Alliantie rouleert. Vanaf begin 2018 vervult Kitty de Jong, bestuurslid van FNV, het voorzitterschap.
Zij nam het voorzitterschap over van  Willem Jelle Berg, vice-voorzitter van vakcentrale CNV.

Agenda 2014

 • 4 september Agendacommissie
 • Alliantiedagen
 • 10 oktober Rotterdam
 • 31 oktober Roermond
 • 5 november Beilen
 • 14 november Friesland
 • 27 november Agendacommissie
 • Gesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma (najaar)

 

 

Afdrukken

Wat mensen overkomt

De sociale Alliantie wil graag ervaringsverhalen van mensen in armoede onder de aandacht brengen. Verhalen van mensen van vlees en bloed zijn minstens zo belangrijk als cijfers en feiten over armoede in Nederland.

U vindt hier de volgende verhalen:

Wanneer u ervaringsverhalen kent of zelf uw verhaal wilt delen, laat het ons dan weten.
Stuur ons een mail via het contactformulier

Afdrukken

Documenten

Landelijk

Brief Sociale Alliantie aan Kamer over knelpunten armoedebeleid

Najaarsactie 2016

De Sociale Alliantie heeft de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd om aandacht te vragen voor knelpunten rond armoede, bij de behandeling van de begroting 2017 van SZW.

Rond de volgende hoofdpunten wordt aangegeven waar de zorgen liggen en welke voorstellen de Sociale Alliantie doet:

 1. Een leefbaar inkomen
 2. Effectiever én socialer schuldenbeleid
 3. Integraal armoedebeleid
 4. Voor- en naschoolse opvang voor ieder kind
 5. Werkende armen

Klik hier om de brief te downloaden.

Verbeterpunten schuldhulpverlening

Najaarsactie 2015

De Sociale Alliantie signaleert een toenemende omvang en intensiteit van problematische schulden. En concludeert dat voor een effectievere hulpverlening de regelgeving moet worden aangepast, landelijk en lokaal. Met het oog op een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer heeft de Sociale Alliantie op 21 september 2015 enkele verbetervoorstellen gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie SZW. Met de achterban zijn de voorstellen voorbereid en vervolgens besproken in de AllianiteRaad van 14 oktober. De fractiespecialisten in de Tweede Kamer zijn benaderd om met de Sociale Alliantie in gesprek te gaan over de voorstellen.

Klik hier om de verbetervoorstellen te downloaden.

Projectplan 2015-2017: De kracht van verbinden en versterken

Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking tussen mensen (sociale coöperaties) en er komen burgerinitiatieven of (nieuwe) vormen van publiek private samenwerking. Kenmerk van veel initiatieven is dat zij lokaal steunen op een aantal enthousiaste vrijwilligers en de verbinding missen met de regio of het landelijke niveau. De potentie van dergelijke initiatieven van onderop blijft vaak steken op lokaal niveau. De kunst is om deze initiatieven te ondersteunen en te verspreiden. Hieraan wil dit project van de Sociale Alliantie een actieve bijdrage leveren. Als geen ander kan de Sociale Alliantie de rol van landelijke verbinder vervullen, omdat zij de expertise, relaties en toegang tot groepen van de afzonderlijke organisaties in het netwerk kan benutten.

Klik hier om het projectplan te downloaden.

Overleg bewindspersoon

Jaarlijks voert de Sociale Alliantie één of twee gesprekken met de verantwoordelijke bewindspersoon. Ter voorbereiding van dit overleg maakt de Alliantie een voorstellenbrief. Van het overleg wordt telkens een verslag gemaakt.

 • Op 24 februari 2015 vond een overleg plaats met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  Klik hier voor een verslag.
 • Op 17 juni 2014 vond er een gesprek plaats met Jetta Klijnsma. Voor dit overleg is een voorstellenbrief gemaakt. Een verslag volgt later.
  Klik hier voor de voorstellenbrief.

Aanpak 2015 - Werkprogramma van de Sociale Alliantie

Ondanks de geringe financiële en organisatorische middelen blijft de Sociale Alliantie in 2015 actief als landelijk netwerk voor een samenleving zonder armoede. Er worden inhoudelijk inspirerende en vernieuwende bijdragen geleverd aan het maatschappelijk debat rond verarming, verrijking en verschulding.
Klik hier om er meer over te lezen.

Reactie op concept NHP 2014

De jaarlijkse voortgang op de EU2020 doelstellingen is gepubliceerd in het NHP (Nationaal Hervormingsprogramma) 2014. De Sociale Alliantie schreef eerder haar reactie bij paragraaf 4.5 over de armoededoelstelling. Ook de Nationale Sociale Rapportage 2014 is nu beschikbaar.

Reactie op Maatregelen WWB

Op 28 november 2013 schoof de Alliantie aan bij rondetafelgesprekken over de Wet maatregelen WWB. Op verzoek van het ministerie heeft de Sociale Alliantie haar inbreng verwoord in een commentaar.

Afdrukken

Lokale aanpak

Nederland kent een enorm scala aan initiatieven van mensen, groepen en organisaties die de samenleving een socialer gezicht willen geven. Initiatieven van onderlinge hulp, van samenwerking, van protest tegen sociale misstanden. In een bestel waarin steeds meer is gedecentraliseerd naar gemeenten worden lokale initiatieven en beïnvloeding van gemeentelijk beleid steeds belangrijker.

De anti-armoedebeweging kan inspiratie putten uit de initiatieven die overal opbloeien. Daarom laten we in deze rubriek van de website voorbeelden zien. Klik op onderstaande artikelen om er meer over te weten te komen:

Afdrukken

Laat je niet gek maken

Whocares (Een wereld van verschilmakers) heeft een site waarop de nodige relativeringen te vinden zijn over vluchtelingen en hun vermeende bedreiging van o.m. onze welvaart.
We laten hier een paar treffende afbeeldingen/cijfers zien waarmee de beeldvorming rond vluchtelingen in perspectief gezet wordt. Meer posters en filmpjes zijn te vinden op de website whocares.me.

laatjenietgekmaken-1

laatjenietgekmaken-2

laatjenietgekmaken-3

laatjenietgekmaken-4

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media