Statements Conferentie 'Ongelijkheid en armoede'

Verschillende lid-organisaties van de Sociale Alliantie gaven een reactie op het thema van de conferentie, waarover met het publiek werd gediscussieerd.

Bijdrage Cordaid

Annemarieke Hollanders

hollandersCordaid vindt het belangrijk om te werken aan een wereld, waarin wij de rijkdommen van de aarde eerlijk verdelen, een wereld waarin mensen samenleven in gelijkwaardigheid. Daarom werkt Cordaid wereldwijd mee aan het opbouwen van bloeiende gemeenschappen. Ook in Nederland denken wij, dat gemeenschapsvorming de sleutel is tot het verminderen van on-gelijkheid tussen mensen, of dit nu economische of sociale ongelijkheid is.

Een jaar geleden zijn wij gestart met een nieuw programma: Coöperatief ondernemen in NL.
Wij denken dat sociaal ondernemen in coöperatief verband een slimme manier is om sociale ongelijkheid én inkomensongelijkheid te verminderen. In het bijzonder doordat wij dankzij de coöperatie mensen uit verschillende sociale groepen en inkomensgroepen aan elkaar verbinden.

Wat is ons idee?

Zoals bekend hebben veel mensen met een laag inkomen en een afstand tot de arbeidsmarkt, of mensen die om wat voor reden dat ook in sociaal isolement verkeren, moeite om aan het werk te komen. Maar dat ligt niet aan hun capaciteiten. Mensen zijn tot veel in staat, maar weten de weg niet, verdwalen in regelgeving, of zijn onzeker, en hebben dus een steuntje in de rug nodig.

En dus, en dat zie je op dit moment overal in Nederland gebeuren, gaan mensen coöperatief ondernemen. Het voordeel van een coöperatie is, dat je er niet alleen voor staat, maar in gezamenlijkheid vorm geeft aan het ontwikkelen van je passie. En het is tegelijkertijd veilig: want iedereen kan zich richten op waar hij of zij goed in is. En de coöperatie als geheel draagt zorg voor de gezamenlijke zaken, die vaak lastig zijn, zoals administratie, huisvesting, statuten, het regelen van een startkapitaal, dat soort dingen. Door te werken in coöperatief verband versterk je elkaar, en wanneer het tegenzit, kun je het verlies samen opvangen.

Maar zo'n coöperatie komt niet zomaar van de grond. In ons programma willen wij startende sociale coöperaties verbinden aan reeds gevestigde bedrijven, aan de buurt en de gemeente. Alleen in de samenwerking tussen al deze betrokken partners, die elk hun eigen rol hebben in het geheel, zien wij dat het kans van slagen heeft en dat mensen kunnen opbloeien.

Voorbeelden

Ik wil een paar voorbeelden noemen van hoe zo'n samenwerking vruchten afwerpt:

Ten eerste binnen de coöperatie. Het principe van een coöperatie is, dat ieder er een gelijkwaardige stem heeft. Elk lid telt mee, en dat is belangrijk. Mensen krijgen zo een stem, ze ontwikkelen eigenwaarde en groeien ook persoonlijk. In één van de coöperaties is nu al na een half jaar 3 van de 15 leden zo ver, dat ze zelfstandig verder kunnen. Na een half jaar zijn ze zo gegroeid, dat ze de coöperatie niet meer nodig hebben. En dat was precies de bedoeling.

Een beginnende coöperatie heeft ook samenwerking met gevestigde bedrijven nodig, die bereid zijn kennis en ervaring, ruimte of andere diensten aan te bieden. Verschillende bedrijven willen dit doen in het kader van Maatschappelijk verantwoord Ondernemen. Zo is er bijvoorbeeld een woningcorporatie, die ruimte beschikbaar stekt. En een consultancybureau dat om niet advies geeft over het businessplan of trainingen geeft. Een zorgverlener, die producten afneemt van de cateringcoöperatie.
Zo versterkt het bedrijf de coöperatie, en de coöperatie verrijkt het bedrijf.

Ook gemeenten hebben een belangrijke rol

De gemeente Breda heeft bijvoorbeeld een model uitgewerkt dat aansluit bij de sociale wet-geving en dat de deelnemers in staat stelt toch aan het werk te gaan binnen de coöperatie met behoud van uitkering. Hierdoor kunnen mensen veilig de stap naar ondernemerschap maken. Het zou interessant zijn om te bezien, of de landelijke overheid hier ook een rol kan spelen, zodat niet met elke gemeente apart hierover hoeft te worden onderhandeld.

En tenslotte is ook de buurt of wijk in beeld: de coöperatie kan iets betekenen voor de buurt, door diensten aan te bieden die het leven in de buurt verrijken. Maaltijden, ruimte voor ontmoeting, naaicursussen, enzovoort. De buurt wordt hiermee leefbaarder.

Tot slot

Samenvattend: een bloeiende gemeenschap ontstaat, waar verschillende partners uit verschillende lagen van de bevolking bij elkaar betrokken worden. En hoewel het gaat met vallen en opstaan, als al deze partners zo op elkaar betrokken worden, dan gebeuren er mooie dingen.

Het komende jaar wil Cordaid ongeveer 15 nieuwe coöperaties ondersteunen en daaromheen betrokkenheid creëren van verschillende partners. We hopen daarbij, dat deze initiatieven ook anderen inspireren om iets dergelijks te beginnen. Dan kan het een vliegwielfunctie hebben voor het bredere veranderingsproces in Nederland, waarbij meer mensen vanuit een achterstandspositie kansen krijgen om hun sociale leven én hun inkomen te verbeteren.

Bijdrage Kerk in Actie

Trinus Hoekstra

hoekstra"Het tegengaan van toenemende vermogensongelijkheid via een progressieve belasting op vermogen moet politiek bespreekbaar zijn en niet zoals op het moment taboe verklaard worden! Wanneer mensen in de participatiesamenleving meer op eigen kracht en vermogen worden geacht deel te nemen, moet toenemende ongelijkheid in die kracht en dat vermogen tegengegaan worden!"

Bijdrage Humanitas

Rebecca Gerritse

Wat zien wij als Humanitas?
Het 'antwoord van Humanitas'
  1. De toenemende complexiteit vraagt om meer ondersteuning in training en opleiding (deskundigheid en vaardigheden) voor onze vrijwilligers
  2. Opeenstapeling van problematiek bij één groep betekent dat een integrale aanpak nodig is tussen verschillende thema's en organisaties.
  3. Aandacht voor preventie en het vroegtijdig signalering van armoede- en schuldenproblematiek. Hierin hebben organisaties elkaar hard nodig.
Wat wij hieraan doen

Afdrukken